Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-172/2020

2020 m. spalio 22 d. Nr. KT184-A-S170/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-172/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 168 straipsnio 1 dalies (2012 m. birželio 21 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Pareiškėjas su skundu kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą prašydamas panaikinti Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro 2020 m. kovo 30 d. nutarimą, kuriuo atmestas pareiškėjo skundas dėl Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jurbarko rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiojo tyrėjo 2020 m. vasario 27 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal pareiškėjo nurodytas aplinkybes. Marijampolės apylinkės teismas 2020 m. birželio 9 d. nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Kauno apygardos teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. liepos 24 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2020 m. birželio 9 d. nutarties ir šią nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 10 d.

 

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 168 straipsnio 1 dalis (2012 m. birželio 21 d. redakcija), kurioje, be kita ko, nustatyta, kad prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios BPK 3 straipsnio „Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas“ 1 dalyje nurodytos aplinkybės.

5.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas nurodo, jog prašo ištirti BPK 168 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai, iš jo prašymo matyti, kad jis nesutinka su dėl jo priimtuose ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teismų sprendimuose nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų vertinimu, t. y. su tuo, kad minėtos institucijos ir pareigūnai pareiškėjo nurodytas aplinkybes dėl buvusios sutuoktinės galimai padarytos nusikalstamos veikos vertino kaip susijusias su išnagrinėta civiline byla dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, nenustatė esant padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, laikė, kad yra pagrindas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

5.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas iš esmės kelia BPK 168 straipsnio 1 dalies (2012 m. birželio 21 d. redakcija) taikymo klausimą, o ne prašo ištirti jos atitiktį Konstitucijai.

Paminėtina, kad pareiškėjas savo prašyme taip pat kelia teismų sprendimų dėl santuokoje įgyto turto padalijimo, priimtų ne ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu, pagrįstumo klausimą.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT157-A-S144/2020, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT172-A-S158/2020).

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-172/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                    Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Danutė Jočienė
                                                                    Gediminas Mesonis
                                                                    Vytas Milius
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas