Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-164/2020

2020 m. spalio 22 d. Nr. KT183-A-S169/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-164/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalies 4, 5 punktai, 117 straipsnio 1 dalis (2014 m. spalio 14 d. redakcija) neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28, 29 straipsniams, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.81 straipsnio 4 daliai.

Pareiškėja taip pat prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymu pareiškėjai kaip bankroto administratorei už Įmonių bankroto įstatymo nuostatų pažeidimus skirta šio įstatymo 117 straipsnio 1 dalies (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 punkte nustatyta nuobauda – įspėjimas. Pareiškėja dėl šio sprendimo panaikinimo su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu atmetė pareiškėjos apeliacinį skundą ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 26 d. sprendimą paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 1 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pareiškėja inter alia prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštaravo Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) „Įmonės administratorius“ 1 dalies 4, 5 punktai, pagal kuriuos bankroto administratoriumi laikomas teismo paskirtas atlikti įmonės bankroto procedūras Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos Sąjungos valstybėje narėje arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, taip pat jų padalinys.

5.1. Pažymėtina, kad pareiškėja kelia teisinio reguliavimo, įtvirtinusio juridinio asmens teisę būti bankroto administratoriumi, konstitucingumo klausimą, tačiau savo prašyme nenurodo jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad tokiu reguliavimu galėjo būti pažeistos jos konstitucinės teisės ar laisvės. Pažymėtina ir tai, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. balandžio 26 d. sprendimas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. gegužės 13 d. nutartis priimti ne pareiškėjos ginčijamų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalies 4, 5 punktų pagrindu. Taigi pareiškėjos ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos jos konstitucinės teisės ar laisvės.

5.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo; pagal Konstituciją jos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyti asmenys neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdami bendro pobūdžio prašymus ištirti jo kompetencijai priskirtų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. rugsėjo 15 d. sprendimas Nr. KT168-A-S154/2020).

5.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalies 4, 5 punktų atitikties Konstitucijai.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

7. Pareiškėja taip pat prašo ištirti Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalies (2014 m. spalio 14 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

7.1. Pareiškėja šią savo prašymo dalį iš esmės grindžia tuo, kad, pasak jos, Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalis (2014 m. spalio 14 d. redakcija) buvo taikoma tik bankroto administratoriams fiziniams asmenims ir netaikoma bankroto administratoriams, kurie yra juridinio asmens darbuotojai, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Pareiškėjos nuomone, skirtingą bankroto administratorių atsakomybę nustatęs teisinis reguliavimas pažeidė Konstitucijoje įtvirtintą asmenų lygiateisiškumo principą.

7.2. Pažymėtina, kad pagal ginčijamą Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio „Administratoriaus ir administratoriaus padėjėjo atsakomybė“ 1 dalį (2014 m. spalio 14 d. redakcija) už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant bankroto administratoriaus veiklą, bankroto administratoriui gali būti paskirta nuobauda – įspėjimas (1 punktas) arba viešas įspėjimas (2 punktas). Pažymėtina ir tai, kad pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalį bankroto administratoriumi gali būti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Kartu pažymėtina, kad tiek Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. balandžio 26 d. sprendime, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. gegužės 13 d. nutartyje konstatavo, kad, priešingai, nei nurodo pareiškėja, Įmonių bankroto įstatymo 117 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta nuobauda gali būti skiriama bankroto administratoriui, t. y. tiek juo esančiam fiziniam asmeniui, tiek juridiniam asmeniui ir jame dirbantiems bankroto administratoriams.

7.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad, priešingai, nei nurodo pareiškėja, ginčijamas teisinis reguliavimas nustatė visų, o ne vien individualiai veikiančių bankroto administratorių, kurie yra fiziniai asmenys, atsakomybę. Taigi šioje pareiškėjos prašymo dalyje nėra tyrimo dalyko.

7.4. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog tai, kad prašyme nėra tyrimo dalyko, reiškia, kad prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT63-A-S58/2020, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT75-A-S70/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT164-A-S151/2020).

7.5. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8. Pareiškėja taip pat prašo ištirti Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio (2014 m. spalio 14 d. redakcija) 1 dalies 4, 5 punktų, 117 straipsnio 1 dalies (2014 m. spalio 14 d. redakcija) atitiktį CK 2.81 straipsnio 4 daliai.

8.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimas, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT159-A-S146/2020).

8.2. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

11. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjos prašymą ištirti jame nurodytų Įmonių bankroto įstatymo nuostatų atitiktį Konstitucijai ir CK, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjos prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-164/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai            Elvyra Baltutytė
                                                                    Gintaras Goda
                                                                    Vytautas Greičius
                                                                    Danutė Jočienė
                                                                    Gediminas Mesonis
                                                                    Vytas Milius
                                                                    Daiva Petrylaitė
                                                                    Janina Stripeikienė
                                                                    Dainius Žalimas