Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-114/2020

2020 m. spalio 13 d. Nr. KT180-A-S166/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-114/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti, kad Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 7 straipsnio 4 punktas, 8 straipsnio 2, 6 punktai, 55 straipsnis, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau ­– ABTĮ) tiek, kiek nurodyta pareiškėjo, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pareiškėjas taip pat prašo priteisti jam išlaidas.

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. vasario 14 d. priėmė sprendimą, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Šiuo skundu pareiškėjas prašė panaikinti valstybės įmonės Registrų centro 2018 m. lapkričio 26 d. raštą, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą išbraukti juridinį asmenį – Lietuvos advokatūrą – iš Juridinių asmenų registro, taip pat Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 m. gruodžio 14 d. raštą, kuriuo ši ministerija atsisakė inicijuoti pareiškėjo siūlomas Advokatūros įstatymo pataisas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. balandžio 29 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies ‒ pakeitė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. vasario 14 d. sprendimo dalį, kuria iš pareiškėjo buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos trečiajam suinteresuotam asmeniui, ir sumažino šių išlaidų dydį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. birželio 17 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Pažymėtina, kad pareiškėjo prašymas ištirti Advokatūros įstatymo ir ABTĮ tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai traktuotinas kaip piktnaudžiavimas asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, kadangi pareiškėjas savo prašymu ne siekia apginti savo galimai pažeistas konstitucines teises ar laisves, bet kaip sąlygą nagrinėti jo prašymą pateikia su juo nesusijusį reikalavimą nušalinti Konstitucinio Teismo teisėjus, kuris grindžiamas ne Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio „Konstitucinio Teismo teisėjo nusišalinimas ir nušalinimas“ 1 dalyje nurodytais pagrindais, bet vien akivaizdžiai nepagarbaus ir įžeidžiamo pobūdžio teiginiais, preziumuojančiais, kad Konstitucinio Teismo teisėjai gali reikšti rasinę neapykantą pareiškėjo atžvilgiu, negerbti Holokausto aukų atminimo ar net neigti Holokaustą.

6. Konstatuotina, kad toks prašymas, kuriuo piktnaudžiaujama asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui (Konstitucinio Teismo 2020 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. KT132-A-S123/2020).

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pažymėtina ir tai, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Pažymėtina, kad atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti jame nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo priteisti išlaidas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-114/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai          Elvyra Baltutytė
                                                                  Gintaras Goda
                                                                  Vytautas Greičius
                                                                  Danutė Jočienė
                                                                  Gediminas Mesonis
                                                                  Vytas Milius
                                                                  Daiva Petrylaitė
                                                                  Janina Stripeikienė
                                                                  Dainius Žalimas