Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-167/2020

2020 m. spalio 13 d. Nr. KT177-A-S163/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-167/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjos prašymo visumos matyti, kad ji kreipėsi į Konstitucinį Teismą ginčydama Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos 2020 m. rugsėjo 2 d. sprendimą, priimtą nagrinėjant baudžiamąją bylą, kuriuo buvo nutarta nepriimti pareiškėjos pareikšto konkretaus gynėjo atsisakymo. Iš pareiškėjos prašymo taip pat matyti, kad ji prašo Konstitucinio Teismo įvertinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos šališkumą ir jos kompetenciją, prašyti Nacionalinės teismų administracijos iškelti šiai teisėjai drausmės bylą, sustabdyti procesą baudžiamojoje byloje.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, pareiškėjos prašyme nurodyta baudžiamoji byla, kurioje pareiškėja kaltinama padariusi Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nurodytas veikas, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. nutartimi buvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje. Iš 2020 m. rugsėjo 2 d. teisiamojo posėdžio protokolo matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, atsižvelgęs į tai, kad minėta 2019 m. spalio 8 d. nutartimi pareiškėjos gynėjo dalyvavimas teisiamajame posėdyje pripažintas būtinu, 2020 m. rugsėjo 2 d. vykusiame teisiamajame posėdyje nepriėmė pareiškėjos pareikšto konkretaus gynėjo atsisakymo ir išaiškino jai teisę pasirinkti ir pasikviesti sau tinkamą gynėją į kitą teismo posėdį.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. rugsėjo 3 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar Konstitucijai ir įstatymams neprieštarauja Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT96-A-S91/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT154-A-S141/2020); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų spręsti kitų institucijų kompetencijai priskirtų klausimų (inter alia 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT60-A-S55/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT79-A-S74/2020, 2020 m. rugsėjo 23 d. sprendimas Nr. KT171-A-S157/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjos prašymas ištirti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos sprendimo teisėtumą, įvertinti Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos šališkumą ir jos kompetenciją, prašyti Nacionalinės teismų administracijos iškelti šiai teisėjai drausmės bylą, sustabdyti procesą baudžiamojoje byloje yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-167/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai         Elvyra Baltutytė
                                                                 Gintaras Goda
                                                                 Vytautas Greičius
                                                                 Danutė Jočienė
                                                                 Gediminas Mesonis
                                                                 Vytas Milius
                                                                 Daiva Petrylaitė
                                                                 Janina Stripeikienė
                                                                 Dainius Žalimas