Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-102/2020

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. KT172-A-S158/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-102/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 5 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.718 straipsnio 3 dalis.

2. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 15 d. sprendimu tenkino ieškovo ieškinį civilinėje byloje ir priteisė ieškovui iš pareiškėjo nesumokėtą tarpininkavimo atlyginimą. Kauno apylinkės teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, be kita ko, konstatavo, kad ieškovas žodinio susitarimo pagrindu suteikė pareiškėjui atlygintinas paslaugas, t. y. surado pareiškėjui priklausiusio žemės sklypo pirkėją, todėl turi teisę už suteiktas paslaugas gauti atlyginimą. Šį Kauno apylinkės teismo sprendimą pareiškėjas apskundė Kauno apygardos teismui, kuris 2019 m. gruodžio 27 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 10 d. galutine ir neskundžiama nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gegužės 29 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą (inter alia 2016 m. gegužės 9 d. sprendimas, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019, 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas taip pat nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, jis neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. KT147-A-S136/2020, 2020 m. rugsėjo 9 d. sprendimas Nr. KT160-A-S147/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Pareiškėjas ginčija CK 6.718 straipsnio 3 dalies, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir kliento nurodymus, atitiktį Konstitucijos 46 straipsnio 5 daliai.

6.1. Pareiškėjo abejonės dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties Konstitucijai iš esmės grindžiamos tuo, kad, pasak jo, paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas, kliento nurodymus ir tik rašytinė tokios sutarties forma gali užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintą vartotojų teisių apsaugą. Pasak pareiškėjo, neįtvirtinus pareigos sudaryti rašytinę atlygintinų paslaugų sutartį teismui paliekama itin plati diskrecija interpretuoti sutarties sudarymo faktą, todėl neužtikrinama vartotojų teisių apsauga. Pareiškėjas nurodo, kad susidarius tokiai situacijai, kai teismas interpretuoja žodinės sutarties sudarymo faktą, vartotojas, kaip silpnesnioji ginčo šalis, nėra tinkamai apsaugotas.

6.2. Šiame kontekste pažymėtina, kad Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 15 d. sprendime rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, pagal kurią CK XXXV skyrius, reglamentuojantis atlygintinų paslaugų teikimą, įsakmiai nenustato paslaugų sutarties formos, todėl ši sutartis gali būti sudaryta tiek rašytine, tiek žodine forma. Kauno apylinkės teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad, net ir pasibaigus tarp ieškovo ir pareiškėjo sudarytos rašytinės tarpininkavimo paslaugų sutarties terminui, ieškovas teikė pareiškėjui paslaugas, t. y. ieškojo pirkėjo pareiškėjui priklausančiam žemės sklypui. Kaip nurodyta Kauno apylinkės teismo sprendime, šias aplinkybes pripažino ir pats pareiškėjas.

6.3. Taigi iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas iš esmės nesutinka su Kauno apylinkės teismo pateiktu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika grindžiamu faktinių aplinkybių vertinimu, t. y. tuo, kad teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes, konstatavo, jog tarp ieškovo ir pareiškėjo buvo sudaryta žodinė atlygintinų paslaugų sutartis. Kitaip tariant, pareiškėjas kvestionuoja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą CK XXXV skyriaus nuostatų taikymo ir aiškinimo praktiką bei ja remiantis priimtus pareiškėjo bylą nagrinėjusių teismų sprendimus.

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-102/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas