Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo sustabdyti teismų sprendimų vykdymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO SUSTABDYTI TEISMŲ SPRENDIMŲ VYKDYMĄ

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. KT169-A-S155/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą sustabdyti teismų sprendimų ir antstolio pranešimo vykdymą.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme 2020 m. rugpjūčio 28 d. pateiktas pareiškėjų [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] (toliau – pareiškėjai) prašymas Nr. 1A-161/2020, kuriame prašoma ištirti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.616 straipsnio nuostatų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Konstituciniame Teisme 2020 m. rugsėjo 14 d. gautas pareiškėjų prašymas sustabdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 28 d. nutarties, taip pat antstolio 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimo vykdymą ir šį prašymą išnagrinėti iki 2020 m. rugsėjo 16 d.

Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. spalio 8 d. priėmė sprendimą iškeldinti pareiškėjus iš gyvenamųjų patalpų suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 28 d. nutartimi šis Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas.

Antstolio 2020 m. rugsėjo 3 d. pranešimu dėl iškeldinimo pareiškėjai buvo informuoti, kad jų iškeldinimas iš gyvenamosios patalpos bus vykdomos 2020 m. rugsėjo 16 d. 13.30 val.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymo padavimas Konstituciniam Teismui, šio prašymo (jo dalies) priėmimas nagrinėti šio įstatymo nustatyta tvarka nesustabdo teismo sprendimo vykdymo. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad, atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą motyvuotą prašymą sustabdyti teismo sprendimo vykdymą, Konstitucinis Teismas gali sustabdyti teismo sprendimo vykdymą išimtiniais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 dalį, spręsdamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytą klausimą, Konstitucinis Teismas priima motyvuotą sprendimą.

Konstitucinis Teismas, aiškindamas šias Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatas, 2019 m. spalio 24 d. sprendime Nr. KT38-A-S27/2019 yra konstatavęs, jog Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nustatyta bendra taisyklė, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymo priėmimas Konstituciniame Teisme nesustabdo teismo sprendimo vykdymo, o šiame Konstitucinio Teismo įstatymo straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo vykdymo sustabdymas yra šios bendros taisyklės išimtis, kuri motyvuotu Konstitucinio Teismo sprendimu gali būti taikoma tik tais atvejais, kai dėl teismo sprendimo vykdymo būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjo konstitucinės teisės ar laisvės arba kai tai būtina dėl viešojo intereso.

4. Pareiškėjai savo prašymą sustabdyti teismų sprendimų ir antstolio pranešimo vykdymą iš esmės grindžia tuo, kad pareiškėjų iškeldinimas iš jų gyvenamųjų patalpų neišvengiamai bus susijęs su didelėmis persikėlimo sąnaudomis, taip pat tuo, kad viena iš pareiškėjų yra kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius ir jai taikoma Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 49 straipsnio 1 dalyje numatyta kandidato į Seimo narius neliečiamybė.

5. Sprendžiant dėl teismų sprendimų, kuriais nuspręsta iškeldinti pareiškėjus iš gyvenamųjų patalpų suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas, vykdymo sustabdymo pažymėtina, kad vien tos aplinkybės, jog dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos suteikiant kitą gyvenamąją patalpą pareiškėjai patirs persikėlimo išlaidų, o vienas iš iškeldinamų asmenų yra kandidatas į Seimo narius, nėra pagrindas pripažinti, kad vykdant tokius teismų sprendimus būtų neatitaisomai pažeistos pareiškėjų konstitucinės teisės ar laisvės ar kad stabdyti šių teismų sprendimų vykdymą būtina dėl viešojo intereso.

Pažymėtina ir tai, kad jeigu esant pareiškėjų nurodytoms aplinkybėms būtų stabdomas teismų sprendimų vykdymas, būtų paneigtas Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nustatytas teismo sprendimo vykdymo sustabdymo išimtinumas. Kaip 2019 m. lapkričio 25 d. nutarime yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, įsiteisėję teismo sprendimai privalomi visoms valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, visiems juridiniams ir fiziniams asmenims; priimant ir vykdant teismo sprendimus valstybėje yra įgyvendinamas teisingumas, garantuojamas įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose nustatytų ir patvirtintų teisinių santykių stabilumas, stiprinamas teisės subjektų pasitikėjimas valstybės valdžia, įstatymais; pagal Konstituciją įsiteisėjusių teismo sprendimų nevykdymas, nesant konstituciškai pateisinamo pagrindo, negali būti toleruojamas.

6. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad nėra pagrindo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) sustabdyti teismų sprendimų, kuriais nuspręsta iškeldinti pareiškėjus iš gyvenamųjų patalpų suteikiant jiems kitas gyvenamąsias patalpas, vykdymą.

7. Kaip minėta, pareiškėjai taip pat prašo sustabdyti antstolio pranešimo vykdymą.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 672 straipsnį (2019 m. liepos 16 d. redakcija) gali būti stabdomas teismų sprendimų vykdymas. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo svarstyti pareiškėjų prašymo stabdyti antstolio pranešimo vykdymą.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28, 672 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Netenkinti pareiškėjų [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami], [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymo sustabdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. spalio 8 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. balandžio 28 d. nutarties vykdymą.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas