Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-97/2020

2020 m. rugsėjo 15 d. Nr. KT167-A-S153/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-97/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis prašo ištirti, ar:

1.1. Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (toliau – CK), Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatymui neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnis;

1.2. Konstitucijai ir CK neprieštarauja CPK 56 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 punktai, 3 dalis;

1.3. Konstitucijai neprieštarauja CPK 94 straipsnio 1 dalis, 346 straipsnio 2 dalis, 347 straipsnio 3 dalis;

1.4. Konstitucijai ir CK neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, Vilniaus apygardos teismo sprendimas nesikreipti į Lietuvos apeliacinį teismą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui ir visų instancijų teismų teisėjų nenusišalinimas nuo bylos nagrinėjimo.

2. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu civilinėje byloje atmestas ieškovų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo iš Lietuvos Respublikos dėl teismų ir teisėjų netinkamai priimtų procesinių sprendimų.

Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartimi civilinėje byloje ieškovų apeliacinis skundas atmestas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimas paliktas nepakeistas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 30 d. nutartimi atsisakyta priimti pareiškėjo ir ieškovų kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties peržiūrėjimo, nes kasacinis skundas neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalies reikalavimų, t. y. prie kasacinio skundo nebuvo pateikta kasatorių teisinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutine ir neskundžiama 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi atsisakyta priimti ieškovų, atstovaujamų advokatės, kasacinį skundą, nes jis neatitiko CPK 346 straipsnio, 347 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gegužės 15 d.

4. Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. birželio 17 d. potvarkiu Nr. 2A-148 (toliau – Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. birželio 17 d. potvarkis) buvo nustatytas terminas pareiškėjo prašymo trūkumams pašalinti, kadangi prašymas neatitiko Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 2, 4, 5, 10 punktuose, 2 dalyje, 4 dalies 1, 2, 5, 6 punktuose nustatytų reikalavimų.

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. birželio 17 d. potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT87-A-S72/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, kai jis siekia apginti ne savo, o kito asmens (kitų asmenų) konstitucines teises ar laisves (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT33-A-S22/2019, 2020 m. balandžio 8 d. sprendimas Nr. KT70-A-S65/2020).

7. Pareiškėjas, šalindamas prašymo trūkumus, nurodė, kad kreipdamasis į Konstitucinį Teismą gina ne ieškovų civilinėje byloje [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami], o savo konstitucines teises ir laisves.

Pažymėtina, kad pareiškėjas savo konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimą sieja su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu, Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutartimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 30 d. ir 2020 m. balandžio 22 d. nutartimis. Kaip matyti iš šių teismų sprendimų, jie buvo priimti civilinėje byloje ieškovams, o ne pareiškėjui ginant savo teises ir laisves.

Vadinasi, priešingai, nei nurodo pareiškėjas, jis kreipėsi į Konstitucinį Teismą siekdamas apginti ne savo, o kitų asmenų konstitucines teises ir laisves.

8. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą, nes ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti pareiškėjo konstitucines teises ar laisves.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

11. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT96-A-S91/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT154-A-S141/2020); pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai (inter alia 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. KT53-A-S39/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2020); pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų (inter alia 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimas, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. KT111-A-S103/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

Vadinasi, net jei pareiškėjas kreipdamasis į Konstitucinį Teismą būtų siekęs apginti savo konstitucines teises ir laisves, jo prašymas ištirti, ar Konstitucijai ir CK neprieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, Vilniaus apygardos teismo sprendimas nesikreipti į Lietuvos apeliacinį teismą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui ir visų instancijų teismų teisėjų nenusišalinimas nuo bylos nagrinėjimo, taip pat prašymas ištirti, ar CPK nuostatos neprieštarauja CK ir Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties patalpų savininkų bendrijų įstatymui, būtų nežinybingi Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25, 28 straipsniais, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-97/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas