Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-149/2020

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. KT161-A-S148/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-149/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.87 straipsnio „Apsimestinio sandorio negaliojimas“ 1 dalis ir 4.79 straipsnio „Pirmenybės teisė pirkti parduodamas dalis, esančias bendrąja nuosavybe“ 1 dalis tiek, kiek, pasak pareiškėjo, jų aiškinimas ir taikymas kartu paneigia asmens teisę nuspręsti, kaip valdyti, naudotis ar disponuoti jam priklausančiu turtu.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. vasario 28 d. sprendimu atmetė ieškinį dėl pareiškėjo sudarytos dovanojimo sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu, pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo ieškovui. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą: pareiškėjo sudarytą negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės dovanojimo sutartį pripažino apsimestiniu sandoriu, laikė ją pirkimo‒pardavimo sutartimi ir iš sutarties kylančias pirkėjo teises ir pareigas perkėlė ieškovui. Pareiškėjas šio apeliacinės instancijos teismo sprendimo kasacine tvarka neskundė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 31 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2020 m. birželio 17 d. sprendimas Nr. KT104-A-S97/2020).

7. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas galimą savo konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimą sieja su apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimu.

7.1. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 340 straipsnio 1 dalį apeliacinės instancijos teismų sprendimai ir nutartys CPK XVII skyriuje nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti apskųsti ir peržiūrėti kasacine tvarka. CPK 342 straipsnyje nustatyta, kad kasacinį skundą gali paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. Pagal CPK 345 straipsnį (2011 m. birželio 21 d. redakcija) kasacinis skundas gali būti paduotas per tris mėnesius nuo skundžiamo sprendimo, nutarties įsiteisėjimo dienos (1 dalis); asmenims, praleidusiems kasacinio skundo padavimo terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujintas; pareiškimas dėl praleisto kasacinio skundo padavimo termino atnaujinimo negali būti tenkinamas, jeigu jis paduotas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos (2 dalis).

7.2. Kaip minėta, pareiškėjas Vilniaus apygardos teismo 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo kasacine tvarka neskundė.

Šiame kontekste paminėtina, kad pareiškėjo prašyme nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 30 d. nutartis priimta ne dėl pareiškėjo, bet dėl kito dalyvaujančio toje pačioje civilinėje byloje asmens paduoto kasacinio skundo priimtinumo, todėl nevertintina sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo Konstituciniame Teisme klausimą.

7.3. Taigi pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

8. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. KT50-A-S45/2020).

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

10. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

11. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020, 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. KT157-A-S144/2020). Vadinasi, net jei pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą būtų išnaudojęs visas CPK nustatytas savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemones, jo prašymas ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinio kodekso 1.87 straipsnio 1 dalies ir 4.79 straipsnio 1 dalies aiškinimas ir taikymas, būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-149/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas