Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-147/2020

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. KT154-A-S141/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-147/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis Konstitucinio Teismo prašo įvertinti, ar Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 2 d. nutartis ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. liepos 15 d. papildomas sprendimas, kuriais iš pareiškėjo priteistos bylinėjimosi išlaidos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymui.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį dėl dokumentų, susijusių su daugiabučių namų savininkų bendrijos veikla, pateikimo, taip pat netenkino atsakovo ir trečiojo asmens prašymų atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 2 d. nutartimi patenkino atsakovo ir trečiojo asmens civilinėje byloje apeliacinius skundus ir pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 10 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų – iš pareiškėjo atsakovo ir trečiojo asmens naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas, patirtas civilinę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs atsakovo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su minėtos bylos nagrinėjimu apeliacine tvarka, 2020 m. liepos 15 d. priėmė papildomą sprendimą, kuriuo iš pareiškėjo atsakovo naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo parengimą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 31 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams; Konstitucinis Teismas taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. KT31-A-S20/2019, 2019 m. lapkričio 12 d. sprendimas Nr. KT45-A-S32/2019, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas įvertinti Vilniaus apygardos teismo nutarties ir Vilniaus miesto apylinkės teismo papildomo sprendimo atitiktį Konstitucijai ir Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymui yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas


nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-147/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas