Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-128/2020

2020 m. rugpjūčio 27 d. Nr. KT148-A-S137/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-128/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai (toliau – Konvencija) neprieštarauja Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. nuosprendis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d., 2016 m. liepos 8 d. nutartys, taip pat Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2019 m. spalio 22  d. rašte, Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2019 m. lapkričio 25 d. rašte, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisės tyrimų grupės vadovo 2020 m. gegužės 7 d. rašte išdėstyti atsakymai.

2. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. balandžio 8 d. nuosprendžiu pareiškėją pripažino kaltu padarius nusikalstamą veiką. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. balandžio 15 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. gegužės 19 d., 2016 m. liepos 8 d. nutartimis atsisakė priimti pareiškėjo pateiktus kasacinius skundus ir grąžino juos pareiškėjui.

Iš prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas Klaipėdos apygardos teismui pateikė prašymą iš naujo įvertinti pareiškėjo nurodytas aplinkybes baudžiamojoje byloje, kurioje dėl pareiškėjo Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. priimtas nuosprendis yra įsiteisėjęs ir vykdomas, ir pareiškėją išteisinti. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2019 m. spalio 22 d. raštu pareiškėjas, be kita ko, buvo informuotas, kad skundžiamo Klaipėdos apygardos teismo nuosprendžio teisėtumas yra patikrintas baudžiamojo proceso nustatyta instancine tvarka, todėl Klaipėdos apygardos teismas jo pakartotinai revizuoti (pakeisti ar panaikinti) negali. Pareiškėjas, nesutikdamas su Klaipėdos apygardos teismo rašte išdėstytu atsakymu, pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui. Šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2019 m. lapkričio 25 d. raštu pareiškėjas buvo informuotas, kad Klaipėdos apygardos teismas pagrįstai atsisakė nagrinėti pareiškėjo prašymą ir išsamiai paaiškino tokio sprendimo motyvus. Siekdamas atnaujinti savo baudžiamąją bylą, pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Šio teismo Teisės tyrimų grupės vadovo 2020 m. gegužės 7 d. raštu pareiškėjas informuotas, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neturi teisinio pagrindo nagrinėti pareiškėjo prašymo, nes jo prašyme nenurodyti nei Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatyti bylos atnaujinimo pagrindai, nei jų buvimą pagrindžiantys teisiniai argumentai.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. liepos 7 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams; pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S57/2019, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT10-A-S10/2020, 2020 m. liepos 23 d. sprendimas Nr. KT130-A-S121/2020).

7. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti, ar Konstitucijai ir Konvencijai neprieštarauja pareiškėjo nurodyti teismų sprendimai, taip pat teismų raštuose išdėstyti atsakymai, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT63-A-S58/2020, 2020 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. KT96-A-S91/2020). Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų įvertinti atitiktį Konstitucijai tų Konstitucinio Teismo kompetencijai priskirtų tirti teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimtas Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. balandžio 8 d. nuosprendis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 15 d. nutartis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gegužės 19 d., 2016 m. liepos 8 d. nutartys, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-128/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas