Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-115/2020

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. KT144-A-S133/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-115/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 13 d. redakcija) ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 patvirtinto Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 15 punkto (2019 m. kovo 20 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 5 daliai, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

2. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba (toliau – Valdyba) 2018 m. kovo 9 d. sprendimu atsisakė grąžinti pareiškėjui teisę vairuoti transporto priemones. Valdybos Administracinės veiklos skyrius 2019 m. liepos 8 d. sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjo pakartotinį prašymą grąžinti teisę vairuoti transporto priemones. Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymu panaikinti Valdybos 2018 m. kovo 9 d. sprendimą, Valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. liepos 8 d. sprendimą ir įpareigoti Valdybą grąžinti pareiškėjui teisę vairuoti transporto priemones.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pareiškėjo skundo dalies dėl Valdybos 2018 m. kovo 9 d. sprendimo panaikinimo nepriėmė, kadangi pareiškėjas praleido kreipimosi į teismą terminą ir teismas nenustatė svarbių priežasčių atnaujinti šį terminą; pareiškėjo skundo dalį dėl Valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. liepos 8 d. sprendimo panaikinimo teismas priėmė nagrinėti. Išnagrinėjęs pareiškėjo skundo dalį dėl Valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. liepos 8 d. sprendimo panaikinimo, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą dėl minėtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 14 d. nutarties.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. vasario 24 d. nutartimi netenkino pareiškėjo atskirojo skundo dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį paliko nepakeistą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. birželio 18 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Pareiškėjas prašo ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 13 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

6.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų tik tada, kai jis, laikydamasis įstatyme nustatytos tvarkos, pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, jam išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2020 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. KT50-A-S45/2020). Neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019, 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT67-A-S53/2019, 2020 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. KT50-A-S45/2020).

6.2. Kaip minėta, Vilniaus miesto apylinkės teismas pareiškėjo skundo dalį dėl Valdybos 2018 m. kovo 9 d. sprendimo atsisakyti grąžinti pareiškėjui teisę vairuoti transporto priemones panaikinimo atsisakė priimti pareiškėjui praleidus kreipimosi į teismą terminą, o pareiškėjo skundo dalį dėl Valdybos Administracijos veiklos skyriaus 2019 m. liepos 8 d. sprendimo panaikinimo 2019 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė. Dėl minėtos nutarties pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą, tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. nutartimi atsisakė priimti apeliacinį skundą, kadangi pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 646 straipsnio 2 dalyje nustatytą minėtos nutarties apskundimo terminą. Vilniaus apygardos teismas, nenustatęs svarbių priežasčių atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą, 2020 m. vasario 24 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį paliko galioti nepakeistą.

6.3. Pareiškėjo prašymo kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal ANK 646 straipsnio 5 dalį prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jei nuo apylinkės teismo nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje paskelbimo praėjo daugiau kaip šeši mėnesiai.

6.4. Taigi pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo neišnaudojo visų ANK nustatytų savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemonių ir, laikydamasis ANK nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

6.5. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 13 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

6.6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

6.7. Vadinasi, yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

7. Paminėtina, kad po to, kai pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 13 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, Konstitucinis Teismas 2020 m. liepos 24 d. priėmė nutarimą, kuriuo šią pareiškėjo ginčijamą įstatymo nuostatą pripažino prieštaraujančia Konstitucijai. Paminėtina ir tai, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas. Vadinasi, net jei pareiškėjas prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą dėl ginčijamos Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 24 straipsnio 7 dalies (2013 m. birželio 13 d. redakcija) būtų išnaudojęs visas ANK nustatytas savo konstitucinių teisių ir laisvių gynybos priemones, būtų pagrindas pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą atsisakyti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti šio ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktį Konstitucijai.

8. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti vidaus reikalų ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-418 patvirtinto Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 15 punkto (2019 m. kovo 20 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai.

8.1. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2020 m. sausio 15 d. sprendimas Nr. KT4-A-S4/2020, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT19-A-S19/2020, 2020 m. birželio 18 d. sprendimas Nr. KT110-A-S102/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

8.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8.3. Taigi yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjo prašymo dalį.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] ([duomenys neskelbiami]) prašymą Nr. 1A-115/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas