Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-109/2020

2020 m. rugpjūčio 20 d. Nr. KT141-A-S130/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-109/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 31 straipsnio 1 daliai ir 109 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio 5 dalis, kurioje nustatyta, kad teisėjas įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis savo konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimą sieja su Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 13 d. nuosprendžiu, kuriuo pareiškėjas pripažintas kaltu, padaręs nusikaltimą, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio „Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas“ 2 dalyje, ir nuteistas laisvės apribojimu 10 (dešimčiai) mėnesių.

Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 16 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą dėl minėto Kauno apylinkės teismo nuosprendžio panaikinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. gegužės 14 d. nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. birželio 13 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 16 d. nutarties panaikinimo atmetė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. birželio 11 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja BPK 20 straipsnio 5 dalis, kurioje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu.

5.1. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis BPK 20 straipsnio 5 dalimi, 2019 m. spalio 16 d. nutartyje nurodė, kad, įvertinus pareiškėjo baudžiamojoje byloje surinktų ir pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio metu ištirtų įrodymų visumą, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, nepažeisdamas BPK 20 straipsnio reikalavimų įvertino įrodymus ir remdamasis BPK nuostatomis pagrįstai priėmė apkaltinamąjį nuosprendį dėl pareiškėjo. Kauno apygardos teismas taip pat pažymėjo, jog tai, kad įrodymus teismai įvertino ne taip, kaip to norėtų pareiškėjas, savaime negali būti laikoma baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimu.

5.2. Pareiškėjo teigimu, jo byloje teismai, vadovaudamiesi ginčijama BPK 20 straipsnio 5 dalimi, apsiribojo ne objektyviais bylos duomenimis ir teisiniais argumentais, o subjektyvaus pobūdžio motyvais.

Taigi pareiškėjas prašyme iš esmės kelia klausimą, kaip, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, teismų sprendimuose turėjo būti taikoma BPK 20 straipsnio 5 dalis, o ne prašo ištirti jos atitiktį Konstitucijai.

5.3. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020).

5.4. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-109/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas