Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

 Nuasmeninta

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS 

SPRENDIMAS
DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-106/2020

 2020 m. liepos 15 d. Nr. KT127-A-S118/2020
Vilnius 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-106/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (2007 m. lapkričio 20 d. redakcija) (toliau – ŠŪĮ) 37 straipsnio 3 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 23 straipsniui, 46 straipsnio 3 daliai, konstituciniams teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinės valstybės principams.

2. Prokuroras, gindamas viešąjį interesą, Kauno apygardos teismui pateikė ieškinį dėl tarp pareiškėjos ir [duomenys neskelbiami] rajono savivaldybės sudarytos sutarties dėl [duomenys neskelbiami] rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo (toliau – Sutartis) sąlygos, kurią vykdydama savivaldybė per nustatytą terminą įsipareigojo išmokėti pareiškėjai nurodytą pinigų sumą už šilumos ūkio pagerinimus ir investicijų pagrindu sukurtus naujus turto objektus, pripažinimo negaliojančia ir jau išmokėtų pareiškėjai lėšų dalies grąžinimo. Savo reikalavimą prokuroras grindė inter alia ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią, pasibaigus valdymo perdavimo laikotarpiui, turto, kurio valdymas buvo perduotas, vertė negali būti mažesnė negu valdymo perdavimo sutarties sudarymo metu.

Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 17 d. sprendimu patenkino prokuroro ieškinį ir pripažino negaliojančia Sutarties dalį, kuria [duomenys neskelbiami] rajono savivaldybė įsipareigojo per nustatytą laikotarpį išmokėti pareiškėjai Sutartyje nurodytą pinigų sumą už neatsipirkusias investicijas į šilumos ūkio pagerinimus ir investicijų pagrindu sukurtus naujus turto objektus, taip pat pritaikė restituciją – įpareigojo pareiškėją [duomenys neskelbiami] rajono savivaldybei grąžinti vykdant Sutartį išmokėtą pinigų sumą už minėtas investicijas. Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 17 d. sprendime, be kita ko, konstatavo, kad negaliojančia pripažinta Sutarties dalis prieštarauja imperatyviai ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalies nuostatai, taip pat sąžiningumo principui, nes nepagrįstas nuomininko investicijų kompensavimas neatitinka viešojo intereso, savivaldybės siekto tikslo ir lūkesčių.

Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartimi netenkino pareiškėjos apeliacinio skundo ir Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 17 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2020 m. kovo 12 d. nutartimi netenkino pareiškėjos kasacinio skundo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 28 d. nutartį paliko nepakeistą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 12 d. nutartyje, be kita ko, nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra neatsipirkusių investicijų į šilumos ūkio pagerinimus ir investicijų pagrindu sukurtus naujus turto objektus buvimas (egzistavimas) šilumos ūkio perdavimo (grąžinimo) savivaldybei metu ir savivaldybės įsipareigojimo išmokėti atsakovei pinigų sumą už neatsipirkusias investicijas teisėtumas ir pagrįstumas. Įvertinęs bylos medžiagą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai pagrįstai nusprendė, jog pareiškėja neįrodė neatsipirkusių investicijų buvimo (egzistavimo) ir teisėto pagrindo išmokėti pareiškėjai atitinkamą pinigų sumą už neatsipirkusias investicijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje taip pat konstatavo, kad pagal šios bylos nagrinėjimo dalyką ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalies taikymas šioje byloje nėra aktualus, ginčo santykius dėl sutarčių pabaigos padarinių šiuo atveju reglamentuoja sutarčių teisės normos.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. birželio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Kaip minėta, pareiškėja prašo ištirti ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalies atitiktį Konstitucijai.

5.1. Pažymėtina, kad nors Kauno apygardos teismas 2018 m. liepos 17 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. birželio 28 d. nutartį grindė pareiškėjos ginčijama ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalimi, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, priimdamas galutinę ir neskundžiamą 2020 m. kovo 12 d. nutartį, pakeitė pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų priimtų sprendimų motyvų teisinę kvalifikaciją, t. y. nurodė, kad pagal bylos nagrinėjimo dalyką ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalies taikymas šioje byloje nėra aktualus, ginčo santykius dėl sutarčių pabaigos padarinių šiuo atveju reglamentuoja sutarčių teisės normos.

Taigi ne pareiškėjos ginčijama ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalis, o sutarčių teisės normos buvo pagrindas teismui pripažinti negaliojančia Sutarties dalį, kuria [duomenys neskelbiami] rajono savivaldybė įsipareigojo per nustatytą laikotarpį išmokėti pareiškėjai Sutartyje nurodytą pinigų sumą už neatsipirkusias investicijas, ir pritaikyti restituciją – įpareigoti pareiškėją [duomenys neskelbiami] rajono savivaldybei grąžinti vykdant Sutartį išmokėtą pinigų sumą už minėtas investicijas.

5.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad nėra priimta sprendimo ginčijamos ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalies pagrindu.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie jose nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2020 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. KT32-A-S29/2020, 2020 m. kovo 12 d. sprendimas Nr. KT46-A-S42/2020).

7. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja ŠŪĮ 37 straipsnio 3 dalis.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčio teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-106/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai                Elvyra Baltutytė
                                                                        Gintaras Goda
                                                                        Vytautas Greičius
                                                                        Danutė Jočienė
                                                                        Gediminas Mesonis
                                                                        Janina Stripeikienė
                                                                        Dainius Žalimas