LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-66/2020

2020 m. liepos 2 d. Nr. KT115-A-S107/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-66/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti, ar gali būti dėl jo taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 51 straipsnio 4 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija) atgaline data.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namus –atvirąją koloniją (toliau – Pravieniškių PN-AK), prašydamas kreiptis į teismą, kad jam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė būtų pakeista terminuoto laisvės atėmimo bausme. Pravieniškių PN-AK 2019 m. liepos 22 d. raštu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą. Šiame rašte, be kita ko, pažymėta, kad pagal BK 51 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) pareiškėjo dvidešimties metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės terminas, kuriam suėjus gali būti sprendžiamas klausimas dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme, pradedamas skaičiuoti nuo 2005 m. balandžio 24 d., todėl pareiškėjas neatitinka Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 1671 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo, kad ne mažiau kaip dvidešimt metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės atlikęs nuteistasis gali pateikti bausmę vykdančiai institucijai prašymą dėl kreipimosi į teismą, kad jam paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė būtų pakeista terminuoto laisvės atėmimo bausme. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 m. rugpjūčio 8 d. raštu Pravieniškių PN-AK 2019 m. liepos 22 d. rašte nurodytą atsisakymą tenkinti pareiškėjo prašymą pripažino pagrįstu.

Pareiškėjas kreipėsi į Regionų apygardos administracinį teismą, nesutikdamas su Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento raštuose išdėstytais atsakymais ir prašydamas įpareigoti Pravieniškių PN-AK iš naujo svarstyti pareiškėjo prašymą dėl jam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme. Regionų apygardos administracinis teismas 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, konstatavęs, kad pareiškėjo skunde keliamas ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Regionų apygardos administracinis teismas šioje nutartyje taip pat išaiškino, kad pareiškėjas gali kreiptis į Kauno apygardos teismą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

Pareiškėjas pateikė kreipimąsi Kauno apygardos teismui, nesutikdamas su Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamento raštuose išdėstytais atsakymais ir prašydamas įpareigoti Pravieniškių PN-AK administraciją iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymą dėl pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme. Šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2019 m. rugsėjo 23 d. raštu informavo pareiškėją, kad, nesant laisvės atėmimo vietos administracijos teikimo, teismas neturi įstatymo suteiktų įgaliojimų spręsti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme klausimo. Pareiškėjas dėl minėto Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko rašto pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui. Šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2019 m. spalio 31 d. raštu informavo pareiškėją, kad ginčijamas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko raštas nėra procesinis sprendimas, todėl Lietuvos apeliacinis teismas neturi teisės priimti ir išnagrinėti pareiškėjo skundo. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2019 m. spalio 31 d. rašte taip pat atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas nėra pasinaudojęs teise Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutartį apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo 2019 m. rugsėjo 2 d. nutarties. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2020 m. vasario 12 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė konstatavęs, kad pareiškėjo skundas nenagrinėtinas administracinių teismų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. kovo 9 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo išaiškinti, ar gali būti dėl jo taikoma BK 51 straipsnio 4 dalis (2019 m. kovo 21 d. redakcija) atgaline data.

Pareiškėjo teigimu, ginčijamoje BK 51 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) įtvirtinta taisyklė, pagal kurią jeigu nuteistasis laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės atlikimo metu padaro naują tyčinį nusikaltimą, minėto straipsnio 2 dalyje nurodyto dvidešimties metų laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės termino, kuriam suėjus gali būti sprendžiamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuoto laisvės atėmimo bausme klausimas, skaičiavimo eiga nutrūksta ir terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo tyčinio nusikaltimo padarymo dienos, dėl pareiškėjo negali būti taikoma, kadangi naują nusikaltimą jis įvykdė 2005 metais, t. y. iki įsigaliojant ginčijamam teisiniam reguliavimui.

Taigi pareiškėjas iš esmės kelia klausimą, kaip turi būti taikoma BK 51 straipsnio 4 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nuostata, o ne prašo ištirti jos atitiktį Konstitucijai.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia institucija, turinti įgaliojimus taikyti teisės aktus; prašymai išaiškinti, kaip turi būti taikomos įstatymo (ar kito teisės akto) nuostatos, yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020).

7. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Paminėtina, kad pareiškėjas nesuformulavo prašymo ištirti teisinio reguliavimo, kurio pagrindu galėjo būti pažeista jo konstitucinė teisė į teismą, atitikties Konstitucijai.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-66/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas