LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO NR. 1A-55/2020 DALIES GRĄŽINIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

2020 m. birželio 26 d. Nr. KT111-A-S103/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 347 straipsnio 3 dalį (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą surašo advokatas, prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, CPK, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui (toliau – CK), taip pat atnaujinti dėl pareiškėjo bendrosios kompetencijos teisme išnagrinėtos civilinės bylos procesą.

2. Kauno apylinkės teismas 2017 m. birželio 14 d. sprendimu civilinėje byloje pareiškėjo skundo dalį dėl Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisijos 2017 m. sausio 9 d. sprendimo panaikinimo, darbo užmokesčio dalies, neišmokėtų išeitinių išmokų ir kompensacijos už nepanaudotas apmokamas atostogas priteisimo atmetė.

Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 11 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė, palikdamas nepakeistą minėtą Kauno apylinkės teismo 2017 m. birželio 14 d. sprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. balandžio 16 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo surašytą kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 11 d. nutarties peržiūrėjimo, nes šis skundas, be kita ko, neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų (nepasirašytas advokato, surašytas ne advokato).

Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi civilinėje byloje netenkintas pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą. Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje buvo atmestas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. vasario 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo surašytą kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutarties peržiūrėjimo, nes jis, be kita ko, neatitiko CPK 347 straipsnio 3 dalyje nustatyto reikalavimo (nesurašytas advokato).

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. vasario 28 d.

4. Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. KT99-A-S94/2020 (toliau – 2020 m. gegužės 28 d. sprendimas) pareiškėjui iki 2020 m. birželio 22 d. buvo nustatytas terminas prašymo trūkumams pašalinti, kadangi pareiškėjo prašymas neatitiko Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10, 11 punktuose, 2 dalyje įtvirtintų reikalavimų.

Pareiškėjas, siekdamas pašalinti nurodytus prašymo trūkumus, 2020 m. birželio 16 d. ir 2020 m. birželio 22 d. Konstituciniam Teismui pateikė papildomą informaciją.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Kaip konstatuota Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 28 d. sprendime, Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10, 11 punktuose, 2 dalyje reikalaujama aiškiai, tiksliai ir suprantamai nurodyti prašymą teikiančio asmens poziciją dėl ginčijamo teisės akto atitikties Konstitucijai ir pateikti ją pagrindžiančius teisinius argumentus, suformuluoti prašymą Konstituciniam Teismui.

7. Kaip minėta, pareiškėjas prašo inter alia ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

7.1. Pažymėtina, kad pareiškėjas, šalindamas prašymo trūkumus, nepateikė teisinių argumentų, kurie pagrįstų pareiškėjo poziciją dėl ginčijamo teisinio reguliavimo prieštaravimo Konstitucijai. Kaip matyti iš pareiškėjo pateiktos papildomos informacijos, pareiškėjas savo poziciją grindė ne ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties konkrečioms Konstitucijos nuostatoms teisiniu vertinimu, bet faktinių aplinkybių, susijusių su pareiškėjo atžvilgiu priimtais teismų sprendimais, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu pareiškėjui, procesinių dokumentų rengimu teismams, aprašymu.

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjas nepašalino Konstitucinio Teismo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu nustatytų prašymo trūkumų.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) yra grąžinamas pareiškėjui.

7.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas grąžinti pareiškėjui šią prašymo dalį.

8. Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, be kita ko, per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai).

Atsižvelgiant į tai, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2020 m. vasario 19 d., pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

9. Pareiškėjas taip pat prašo ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Taigi pareiškėjas kelia įstatymo ir tarptautinės sutarties kolizijos klausimą.

9.1. Kaip 2016 m. gegužės 9 d. sprendime yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, įstatymo ir tarptautinės sutarties nuostatų kolizija yra teisės taikymo klausimas.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės taikymo klausimų (inter alia 2006 m. lapkričio 20 d., 2016 m. gegužės 9 d. sprendimai, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT61-A-S56/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

9.2. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

10. Pareiškėjas prašo ištirti ir CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį CPK ir CK.

10.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis netiria teisės akto atitikties tos pačios galios teisės aktui, nesprendžia vienodos galios teisės aktų suderinamumo, konkurencijos klausimų (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT57-A-S52/2020, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT62-A-S57/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

10.2. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

11. Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti dėl jo bendrosios kompetencijos teisme išnagrinėtos civilinės bylos procesą.

11.1. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų, nagrinėti prašymų atnaujinti procesą (inter alia 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. KT71-A-S57/2019, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. birželio 5 d. sprendimas Nr. KT101-A-S95/2020). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

11.2. Vadinasi, ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

12. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti CPK 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek nurodyta, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, CPK ir CK, taip pat atnaujinti civilinės bylos procesą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktais, 28 straipsniu, 671 straipsnio 1 dalies 10, 11 punktais, 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

1. Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2020 ištirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą surašo advokatas, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-55/2020 ištirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 347 straipsnio 3 dalies (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatyta, kad kasacinį skundą surašo advokatas, atitiktį Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksui, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, taip pat atnaujinti civilinės bylos procesą.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas