LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-72/2020

2020 m. birželio 17 d. Nr. KT108-A-S100/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-72/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 31 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 323 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 2, 4 dalys tiek, kiek, pasak pareiškėjo, pagal jas ,,apeliacinį skundą gavusio teismo pirmininkui ar to teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui suteikiama teisė paskirti (tame tarpe ir savo nuožiūra) byloje pranešėją, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui, apygardos teismo pirmininkui arba Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui sudaryti (tame tarpe ir savo nuožiūra) Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegiją ir vieną iš šių teisėjų patvirtinti kolegijos pirmininku, neatsižvelgiant į galiojančio Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 36 straipsnio 10 dalies nuostatą, kad bylos teisėjams paskirstomos ir teisėjų kolegijos sudaromos naudojantis kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintomis Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis“.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis savo konstitucinių teisių ir laisvių pažeidimą sieja su dviem Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis, kuriomis, vadovaujantis BPK 323 straipsnio nuostatomis, dėl pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje buvo paskirta teisėja pranešėja, sudaryta teisėjų kolegija šiai bylai nagrinėti, taip pat patvirtinta teisėjų kolegijos pirmininkė. Šioje baudžiamojoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. kovo 4 d. nuosprendžiu panaikino Vilniaus apygardos teismo 2015 m. lapkričio 23 d. nuosprendžio dalį, kurioje pareiškėjas išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 225 straipsnio 3 dalį, ir pripažino pareiškėją kaltu pagal BK 225 straipsnio 3 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą atmetė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui registruotu paštu išsiųstas 2020 m. kovo 20 d., Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. kovo 23 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Kaip minėta, pareiškėjas prašo ištirti, ar BPK 323 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 2, 4 dalys tiek, kiek nurodyta, neprieštarauja Konstitucijai.

5.1. BPK 323 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) „Bylos parengimas nagrinėti teismo posėdyje“ 2 dalyje nustatyta, kad jeigu apeliacinis skundas atitinka nustatytus reikalavimus, skundą gavusio teismo pirmininkas ar to teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas paskiria pranešėją, o šio straipsnio 4 dalyje, be kita ko, įtvirtinta, kad kai pranešėjas parengia bylą posėdžiui, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, apygardos teismo pirmininkas arba Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas sudaro Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegiją ir vieną iš šių teisėjų patvirtina kolegijos pirmininku.

5.2. Minėta, kad Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis, vadovaudamasis BPK 323 straipsnių nuostatomis, dėl pareiškėjo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje paskyrė teisėją pranešėją, sudarė teisėjų kolegiją šiai bylai nagrinėti, taip pat patvirtino teisėjų kolegijos pirmininkę.

5.3. Pareiškėjo teigimu, minėtomis Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko 2018 m. balandžio 10 d. nutartimis teisėjai baudžiamojoje byloje buvo paskirti neatsižvelgiant į Teismų įstatymo 36 straipsnio 10 dalyje (2008 m. liepos 3 d. redakcija) nustatytą teisinį reguliavimą, pagal kurį bylos teisėjams paskirstomos ir teisėjų kolegijos sudaromos naudojantis kompiuterine programa, t. y. netaikant šio teisinio reguliavimo.

Taigi pareiškėjas prašyme iš esmės kelia ne BPK nuostatų atitikties Konstitucijai, o BPK 323 straipsnio (2016 m. birželio 30 d. redakcija) 2, 4 dalių ir Teismų įstatymo 36 straipsnio 10 dalies (2008 m. liepos 3 d. redakcija) nuostatų taikymo klausimus.

Šiame kontekste paminėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas BPK 323 straipsnio 2, 4 dalis ir Teismų įstatymo 36 straipsnio 10 dalį, yra pažymėjęs, jog Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko nutartis, kuria sudaroma teisėjų kolegija, iš esmės yra tik paskirstymo rezultatų, suformuotų automatizuotu atrankos būdu, patvirtinimas (žr. 2019 m. balandžio 11 d. nutartį baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-648/2019).

5.4. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia teisės aktų taikymo klausimų; teisės taikymo klausimus sprendžia teismas, nagrinėjantis konkrečią bylą; prašymai išspręsti teisės taikymo klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. KT8-A-S8/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT82-A-S77/2020).

5.5. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pareiškėjo prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-72/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas