LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL PRAŠYMO NR. 1A-73/2020 GRĄŽINIMO

2020 m. birželio 17 d. Nr. KT106-A-S98/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-73/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 346 straipsnio, 350 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 3 punkto tiek, kiek, pasak pareiškėjo, šiomis nuostatomis Lietuvos Aukščiausiajam Teismui suteikiama teisė pasirinktinai priimti nagrinėti asmenų kasacinius skundus, atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 1 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 30 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 1, 3 dalims, 111 straipsnio 3 daliai ir 112 straipsnio 6 daliai. Pareiškėjas taip pat prašo sustabdyti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties vykdymą.

2. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad Vilniaus regiono apylinkės teismas 2019 m. balandžio 8 d. sprendimu įpareigojo pareiškėją per teismo nustatytą terminą pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Šiaulių apygardos teismas 2020 m. vasario 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir Vilniaus regiono apylinkės teismo 2019 m. balandžio 8 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo 10 d. galutine ir neskundžiama nutartimi pareiškėjo kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties peržiūrėjimo atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2020 m. kovo 26 d.

4. Pradėjus išankstinį tyrimą dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo buvo nustatyta, kad jo prašymas neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 671 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 1 dalies 10 punkte, 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Atsižvelgiant į tai, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. potvarkiu Nr. 2A-123 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ pareiškėjui buvo nustatytas 30 dienų terminas prašymo trūkumams pašalinti, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija).

Pareiškėjas minėtame Konstitucinio Teismo pirmininko potvarkyje nustatytu laiku Konstituciniam Teismui nepateikė papildomos informacijos.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

6. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 1 dalies (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 3 punktą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo nepašalino prašymo (jo dalies) trūkumų šio įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje nustatytu atveju ir terminais, toks prašymas (jo dalis) yra grąžinamas pareiškėjui.

7. Minėta, kad pareiškėjas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. potvarkyje Nr. 2A-123 „Dėl prašymo trūkumų pašalinimo“ nustatytu laiku Konstituciniam Teismui nepateikė papildomos informacijos, taigi pareiškėjas prašymo trūkumų nepašalino.

8. Vadinasi, yra pagrindas grąžinti pareiškėjui prašymą ištirti CPK 346 straipsnio, 350 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 3 punkto tiek, kiek nurodyta, atitiktį Konstitucijai.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą keturių mėnesių nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d., 2020 m. sausio 20 d. sprendimai, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT74-A-S69/2020).

10. Pažymėtina, kad, grąžinus pareiškėjui prašymą dėl CPK nuostatų atitikties Konstitucijai, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo sustabdyti Šiaulių apygardos teismo 2020 m. vasario 11 d. nutarties vykdymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 28 straipsnio 1 dalimi, 671 straipsnio 1 dalies 10 punktu, 2 dalimi, 70 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-73/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas