LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-91/2020

2020 m. birželio 5 d. Nr. KT102-A-S96/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-91/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 21 straipsnio 3 daliai, 31 straipsnio 2, 5 dalims, 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo principams.

2. Lietuvos apeliacinis teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį, kuria atsisakyta tenkinti Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą dėl pareiškėjui paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo į terminuoto laisvės atėmimo bausmę, ir priėmė naują sprendimą – patenkino Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą ir pakeitė pareiškėjui paskirtą laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę į terminuoto laisvės atėmimo bausmę, nustatydamas 8 metų laisvės atėmimo bausmės terminą.

Pareiškėjas 2019 m. lapkričio 19 d. kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo išaiškinimo. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. gruodžio 12 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino ir išaiškino, kad pareiškėjo terminuoto laisvės atėmimo bausmės pradžios laikas skaičiuojamas nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutarties įsiteisėjimo dienos. Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 10 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjo skundą atmetė ir minėtą Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį paliko galioti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. balandžio 29 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitiktį Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Pareiškėjas nurodo Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 10 d. nutartį kaip galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kuriuo galimai buvo pažeistos jo konstitucinės teisės, todėl, pareiškėjo teigimu, nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos turėtų būti skaičiuojamas Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas.

6.1. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. sausio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą ir paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. gruodžio 12 d. nutartį. Šia nutartimi Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 361, 362 straipsniais, išnagrinėjo pareiškėjo prašymą dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi pareiškėjui paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo išaiškinimo. Šia pareiškėjo ginčijamos BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) pagrindu priimta Lietuvos apeliacinio teismo galutine ir neskundžiama nutartimi pakeista pareiškėjui paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė į terminuoto laisvės atėmimo bausmę.

6.2. Pažymėtina, kad pagal BPK 361 straipsnio 1 dalį teismas nuosprendžio vykdymo metu turi teisę išspręsti dėl nuosprendžio kylančias abejones, jeigu jas išsprendus nepakeičiama nuosprendžio esmė, o pagal BPK 361 straipsnio 4 dalį (2014 m. kovo 13 d. redakcija) vykdant nuosprendį kylančias abejones ir neaiškumus teismas nagrinėja ir išsprendžia BPK 362 straipsnyje nustatyta tvarka. BPK 362 straipsnio 4 dalyje (2015 m. birželio 23 d. redakcija) inter alia nustatyta, kad klausimus dėl nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pagal BPK 361 straipsnį nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas.

Taigi pagal šį BPK nustatytą teisinį reguliavimą klausimus dėl nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas, nekeisdamas nuosprendžio esmės.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 2 punkte nurodytu galutiniu ir neskundžiamu sprendimu, nuo kurio įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas šio įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytas keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminas, laikytina pareiškėjo ginčijamos BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija) pagrindu priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, o ne dėl jos vykdymo metu kilusių neaiškumų priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. sausio 10 d. nutartis.

7. Pažymėtina, kad pareiškėjas anksčiau buvo pateikęs Konstituciniam Teismui prašymą dėl ginčijamos BK 51 straipsnio 2 dalies (2019 m. kovo 21 d. redakcija), kurios pagrindu priimta Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartis, atitikties Konstitucijai. Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. KT29-A-S27/2020 minėtas pareiškėjo prašymas buvo grąžintas pareiškėjui, jam nepašalinus prašymo trūkumų Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 4 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija) nustatytu atveju ir terminais.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnio 2 dalį prašymo grąžinimas prašymo trūkumų per nustatytą terminą nepašalinusiam Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytam asmeniui nesuteikia teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, jeigu šis asmuo nebegali įgyvendinti šios savo teisės pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytomis sąlygomis, inter alia per šiame įstatyme nustatytą terminą (inter alia 2020 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. KT6-A-S6/2020, 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT20-A-S20/2020, 2020 m. balandžio 15 d. sprendimas Nr. KT74-A-S69/2020).

Pažymėtina, kad dėl pareiškėjo priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, nuo kurios įsiteisėjimo dienos skaičiuojamas kreipimosi į Konstitucinį Teismą terminas, įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 14 d., todėl pareiškėjas nebegali įgyvendinti teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą pateikdamas naują prašymą Konstituciniam Teismui per Konstitucinio Teismo įstatyme nustatytą keturių mėnesių terminą.

8. Taigi konstatuotina, kad pareiškėjas kreipėsi į Konstitucinį Teismą praleidęs Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalies 3 punkte nustatytą keturių mėnesių prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 4 dalį asmuo turi teisę prašyti atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas Konstituciniam Teismui nepateikė prašymo atnaujinti praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodyto asmens prašymas paduotas be svarbių priežasčių praleidus šiame įstatyme nustatytą jo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-91/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas