Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-96/2020

2020 m. gegužės 28 d. Nr. KT97-A-S92/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-96/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo išaiškinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. KT83-A-S78/2020 nuostatas, panaikinti minėtu Konstitucinio Teismo sprendimu paskirtą baudą, neišduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ Valstybinė mokesčių inspekcija) vykdomojo rašto, kol nepraeis Konstitucinio Teismo nurodytas mokėjimo terminas, taip pat nurodyti, į kokią sąskaitą ir iki kada pareiškėjas turėtų sumokėti paskirtą baudą.

2. Konstitucinis Teismas, spręsdamas dėl pareiškėjo pateiktų prašymų priimtinumo, 2020 m. balandžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. KT83-A-S78/2020 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymus Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020“ (toliau – Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas), kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymus Nr. 1A-45/2020, Nr. 1A-46/2020, Nr. 1A-47/2020, Nr. 1A-48/2020, Nr. 1A-49/2020, Nr. 1A-50/2020, Nr. 1A-51/2020, Nr. 1A-57/2020, Nr. 1A-58/2020 konstatavus, kad Konstituciniam Teismui pateikti analogiški prašymai, kuriuose keliamų klausimų priimtinumas jau yra įvertintas Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 5 d. sprendime Nr. KT19-A-S19/2020, ir pareiškėjui paskirta 200 Eur (du šimtai eurų) dydžio bauda už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, kuri turi būti sumokėta per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo priėmimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą.

3. Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas pareiškėjui išsiųstas 2020 m. balandžio 30 d. registruotu paštu. Kartu su šiuo sprendimu pareiškėjui išsiųstas Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. raštas Nr. 14B-310(2.4), kuriame, be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjas paskirtą baudą turi sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita skelbiamų biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (įmokos kodas 7290). Akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ duomenimis, Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas ir minėtas Konstitucinio Teismo pirmininko raštas pareiškėjui buvo įteikti 2020 m. gegužės 5 d.

Kartu su Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 14B-310(2.4) Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas, kuris yra vykdomasis dokumentas, taip pat buvo išsiųstas Valstybinei mokesčių inspekcijai.

4. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. gegužės 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Sprendžiant dėl pareiškėjo prašymo priimtinumo, pažymėtina, jog iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jam abejonių dėl prašomų išaiškinti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo, kuriuo, kaip minėta, atsisakyta priimti nagrinėti pareiškėjo Konstituciniam Teismui pateiktus prašymus, nuostatų prasmės kilo dėl to, kad jis nesutinka su šiame Konstitucinio Teismo sprendime padarytomis išvadomis, jog pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams. Pareiškėjo manymu, Konstitucinis Teismas, turėdamas įgaliojimus tirti Vyriausybės teisės aktų atitiktį Konstitucijai, turi įgaliojimus tirti ir ministro, kaip vieno iš Vyriausybės narių, teisės aktų konstitucingumą.

Taigi pareiškėjas iš esmės kvestionuoja minėtame Konstitucinio Teismo sprendime išdėstytą Konstitucinio Teismo poziciją, siekdamas ją pakeisti. Vadinasi, pareiškėjo prašymas išaiškinti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo nuostatas traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti šį sprendimą.

5.1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį (inter alia Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą, spręsdamas, ar peržiūrėti Konstitucinio Teismo baigiamąjį aktą, Konstitucinis Teismas turi plačią diskreciją. Pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas turi įgaliojimus peržiūrėti savo nutarimus, išvadas, sprendimus, kai jie buvo priimti Konstituciniam Teismui nežinant apie tokias esmines aplinkybes, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos, būtų galėjusios lemti kitokį priimtų nutarimų, išvadų, sprendimų turinį. Priešingas aiškinimas reikštų, kad Konstitucinis Teismas nėra saistomas Konstitucijos 107 straipsnio 2 dalies, pagal kurią Konstitucinio Teismo baigiamieji aktai yra privalomi ir pačiam Konstituciniam Teismui, suvaržo Konstitucinį Teismą tuo atžvilgiu, kad jis negali jų pakeisti arba peržiūrėti, jeigu tam nėra konstitucinio pagrindo. Toks aiškinimas būtų nesuderinamas su Konstitucija ir dėl to, kad sudarytų prielaidas paneigti konstitucinės jurisprudencijos tęstinumą, kartu ir pažeisti Konstitucijos viršenybės principą, konstitucinį teisinės valstybės principą, kitas Konstitucijos nuostatas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas, 2009 m. lapkričio 20 d. sprendimas, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020).

5.2. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

5.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai prašymo priimtinumo klausimas jau yra išspręstas Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas atsisakyti nagrinėti šį prašymą (2020 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. KT30-A-S28/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT85-A-S80/2020).

5.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-96/2020 peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo nuostatas.

6. Pareiškėjas taip pat prašo panaikinti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu paskirtą baudą.

6.1. Kaip minėta, Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendime nustatyta, kad pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirta 200 Eur (du šimtai eurų) dydžio bauda.

Taigi pareiškėjo prašymas panaikinti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu paskirtą baudą traktuotinas kaip prašymas peržiūrėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimą.

6.2. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnio (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) 1 dalį Konstitucinio Teismo baigiamasis aktas gali būti peržiūrėtas tik paties Konstitucinio Teismo iniciatyva, jei paaiškėjo naujų esminių aplinkybių, kurios, jeigu būtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui nutarimo, išvados ar sprendimo priėmimo metu, būtų galėjusios lemti kitokį priimto nutarimo, išvados ar sprendimo turinį.

Minėta ir tai, kad pareiškėjo prašyme nėra naujų esminių aplinkybių, kurios nebūtų buvusios žinomos Konstituciniam Teismui 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo priėmimo metu ir kurios galėtų būti pripažintos pagrindu spręsti klausimą dėl Konstitucinio Teismo sprendimo peržiūrėjimo pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 62 straipsnį.

6.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 3 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašyme nurodyto teisės akto atitiktis Konstitucijai jau buvo tirta Konstituciniame Teisme ir tebegalioja tuo klausimu priimtas Konstitucinio Teismo nutarimas.

Šis atsisakymo pagrindas mutatis mutandis taikytinas ir tais atvejais, kai yra priimtas Konstitucinio Teismo sprendimas už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą ir šis sprendimas tebegalioja.

6.4. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą Nr. 1A-96/2020 panaikinti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu paskirtą baudą.

7. Pareiškėjas kartu prašo neišduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai vykdomojo rašto, kol nepraeis Konstitucinio Teismo nurodytas mokėjimo terminas, taip pat nurodyti, į kokią sąskaitą ir iki kada pareiškėjas turėtų sumokėti Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu paskirtą baudą.

7.1. Kaip minėta, Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendime nustatyta, kad pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis paskirta bauda turi būti sumokėta per trisdešimt kalendorinių dienų nuo Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo priėmimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Minėta ir tai, kad Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. rašte Nr. 14B-310(2.4), be kita ko, nurodyta, kad pareiškėjas paskirtą baudą turi sumokėti į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita skelbiamų biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų (įmokos kodas 7290). Kaip minėta, akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ duomenimis, Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas ir minėtas Konstitucinio Teismo pirmininko raštas pareiškėjui buvo įteikti 2020 m. gegužės 5 d. Taigi pareiškėjui jo prašoma nurodyti informacija turėjo būti žinoma.

Taip pat minėta, kad kartu su Konstitucinio Teismo pirmininko 2020 m. balandžio 29 d. raštu Nr. 14B-310(2.4) Valstybinei mokesčių inspekcijai buvo išsiųstas Konstitucinio Teismo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas, kuris yra vykdomasis dokumentas.

7.2. Kartu šio pareiškėjo prašymo kontekste pabrėžtina, kad Konstitucinio Teismo 2020 m. vasario 5 d. sprendime Nr. KT19-A-S19/2020, kuriuo atsisakyta priimti nagrinėti Konstituciniame Teisme pareiškėjo prašymus Nr. 1A-1/2020, Nr. 1A-7/2020, Nr. 1A-12/2020, Nr. 1A-14/2020, Nr. 1A-15/2020, Nr. 1A-16/2020, Nr. 1A-17/2020, Nr. 1A-18/2020, Nr. 1A-19/2020, Nr. 1A-27/2020, Nr. 1A-29/2020, pažymėta, kad pareiškėjo kreipimaisi gali būti traktuojami kaip turintys piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių ir kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-96/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas