LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-86/2020

2020 m. gegužės 20 d. Nr. KT96-A-S91/2020
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2020.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad jis Konstitucinio Teismo prašo peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį, kuria pareiškėjo nusikalstama veika kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį.

2. Kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nuosprendžiu, be kita ko, pareiškėjas buvo nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. balandžio 3 d. nuosprendžiu panaikino minėto Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio dalį ir pareiškėjo nusikalstamą veiką iš BK 22 straipsnio 1 dalies, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalies perkvalifikavo į BK 259 straipsnio 1 dalį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. lapkričio 30 d. galutine ir neskundžiama nutartimi panaikino minėto Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžio dalį, kuria pareiškėjo nusikalstama veika perkvalifikuota į BK 259 straipsnio 1 dalį, ir paliko galioti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. liepos 8 d. nuosprendžio dalį, kuria pareiškėjas nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 260 straipsnio (2003 m. balandžio 10 d. redakcija) 3 dalį.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2020 m. balandžio 20 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2020 m. vasario 5 d. sprendimas Nr. KT21-A-S21/2020, 2020 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. KT84-A-S79/2020, 2020 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. KT87-A-S82/2020).

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas peržiūrėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutartį yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pareiškėjo prašymo kontekste paminėtina ir tai, kad Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimas Nr. KT29-A-S18/2019, 2020 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. KT55-A-S50/2020, 2020 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. KT63-A-S58/2020). Vadinasi, net jei pareiškėjas prašytų ištirti atitiktį Konstitucijai tų teisės aktų, kurių pagrindu buvo priimta minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-86/2020.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas