Dėl teisenos nutraukimo

Byla Nr. 09/05

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO – LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. RUGSĖJO 12 D. NUTARIMAS NR. 1167 „DĖL LEIDIMO VYKDYTI STUDIJAS PAGAL KITŲ VALSTYBIŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDIJŲ PROGRAMAS IR UŽSIIMTI KITA SU STUDIJOMIS SUSIJUSIA VEIKLA IŠDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGAI BALTIJOS HUMANITARINIAM CENTRUI“ NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 1 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠTOJO MOKSLO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 3 DALIAI

2006 m. gegužės 31 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės, kurią sudaro Seimo nariai Jurgis Razma, Povilas Jakučionis, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Edmundas Pupinis, Kazys Starkevičius, Emanuelis Zingeris, Danutė Bekintienė, Julius Dautartas, Audronius Ažubalis, Vida Marija Čigriejienė, Irena Degutienė, Rytas Kupčinskas, Saulius Pečeliūnas, Egidijus Vareikis, Arimantas Dumčius, Rimantas Jonas Dagys, Antanas Matulas, Algis Čaplikas, Raimundas Palaitis, Eligijus Masiulis, Antanas Napoleonas Stasiškis, Algirdas Vrubliauskas, Ramūnas Garbaravičius, Liudvikas Sabutis, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Rimantas Remeika, Arminas Lydeka, Raimondas Šukys, Vytautas Grubliauskas, Audrius Endzinas ir Jonas Čekuolis, prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

  1. Pareiškėjas – Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ (Žin., 2003, Nr. 88-4000; toliau – ir Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su konstituciniu teisinės valstybės principu). Prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2005 m. kovo 17 d.
  2. Konstitucinis Teismas 2005 m. kovo 31 d. sprendimu „Dėl pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams“ priėmė pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai.

Minėtu Konstitucinio Teismo sprendimu buvo atsisakyta nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas neprieštarauja Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos 40, 42 ir 43 punktams (kartu su konstituciniu teisinės valstybės principu).

  1. Konstitucinio Teismo pirmininko 2005 m. balandžio 1 d. potvarkiu Nr. 2B-48 pagal pareiškėjo – Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai, Konstitucinio Teismo posėdžiui pradėta rengti byla Nr. 09/05.

II

Pareiškėjo prašymas grindžiamas tuo, kad Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas, kuriuo buvo pritarta leidimo vykdyti studijas pagal Latvijos Respublikos aukštosios mokyklos Baltijas krievu institūts (Baltijos rusų instituto) studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimui švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui, buvo išleistas, pasak pareiškėjo, vadovaujantis dar neįsigaliojusiu teisės aktu – Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1153 „Dėl Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarkos patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtinta Aukštųjų mokyklų steigimo ir leidimų vykdyti studijas išdavimo tvarka ir kuris „Valstybės žiniose“ buvo oficialiai paskelbtas 2003 m. rugsėjo 12 d., o įsigaliojo tik kitą dieną – 2003 m. rugsėjo 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Vyriausybė 2003 m. rugsėjo 12 d. priėmė nutarimą Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“. Šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2003 m. rugsėjo 18 d.
  2. Vyriausybė 2005 m. gegužės 17 d. priėmė nutarimą Nr. 542 „Dėl leidimo vykdyti studijas galiojimo panaikinimo“ (toliau – Vyriausybės 2005 m. gegužės 17 d. nutarimas), kurio 2 punktu Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas buvo pripažintas netekusiu galios. Pagal Vyriausybės 2005 m. gegužės 17 d. nutarimo 3 punktą šis Vyriausybės nutarimas įsigaliojo 2005 m. liepos 1 d.
  3. Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad ginčijamo teisės akto panaikinimas yra pagrindas priimti sprendimą pradėtai teisenai nutraukti ir kad jeigu tai paaiškėja iki teisminio posėdžio pradžios, Konstitucinis Teismas šį klausimą sprendžia pasitarimų kambaryje.

Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 4 dalies formuluotė „yra pagrindas <...> pradėtai teisenai nutraukti“ aiškintina kaip nustatanti Konstitucinio Teismo įgaliojimus tais atvejais, kai į Konstitucinį Teismą kreipėsi ne teismai, bet kiti Konstitucijos 106 straipsnyje nurodyti subjektai, atsižvelgus į nagrinėjamos bylos aplinkybes, nutraukti pradėtą teiseną.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 28 straipsniu, 69 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Nutraukti pradėtą teiseną byloje pagal pareiškėjo – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 12 d. nutarimas Nr. 1167 „Dėl leidimo vykdyti studijas pagal kitų valstybių aukštųjų mokyklų studijų programas ir užsiimti kita su studijomis susijusia veikla išdavimo švietimo įstaigai Baltijos humanitariniam centrui“ (Žin., 2003, Nr. 88-4000) neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo 9 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 15 straipsnio 3 daliai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                               Armanas Abramavičius

                                                                                                        Toma Birmontienė

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Ramutė Ruškytė

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas

                                                                                                        Romualdas Kęstutis Urbaitis