Dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija) galiojimo sustabdymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

PRANEŠIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 47 STRAIPSNIO 2 DALIES (2013 M. GRUODŽIO 23 D. REDAKCIJA) GALIOJIMO SUSTABDYMO

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 2B-56P
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KT89-S73/2019 „Dėl pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. XIII-2768 „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstyto prašymo priėmimo“ priėmė nagrinėti pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. gruodžio 20 d. nutarime Nr. XIII-2768 išdėstytą prašymą Nr. 1B-26/2019 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, 114 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalis (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija).

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 5 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) Seimo nutarimas ištirti, ar aktas neprieštarauja Konstitucijai, sustabdo šio akto galiojimą. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje (2012 m. lapkričio 6 d. redakcija) nustatyta: „Jeigu Konstitucinis Teismas priima sprendimą priimti nagrinėti prašymą, Konstitucinio Teismo pirmininkas tuoj pat apie tai paskelbia Konstitucinio Teismo interneto svetainėje ir Teisės aktų registro tvarkytojui pateikia pranešimą, kuriame nurodo tikslų ginčijamo akto pavadinimą, jo priėmimo datą ir tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106  straipsnį minėto akto galiojimas sustabdomas nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dienos iki Konstitucinio Teismo nutarimo dėl šios bylos paskelbimo. Teisės aktų registro tvarkytojo gautas Konstitucinio Teismo pirmininko pranešimas nedelsiant paskelbiamas Teisės aktų registre.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

p r a n e š u, kad nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre dienos iki bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje sustabdomas Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 47 straipsnio 2 dalies (2013 m. gruodžio 23 d. redakcija; TAR, 2014-01-07, Nr. 63, identifikacinis kodas 2014-00063) galiojimas.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas