Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-57/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT87-A-S72/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-57/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai kai kurias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) nuostatas, be to, pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi netenkino pareiškėjo skundo dėl antstolio procesinių veiksmų vykdomojoje byloje ir pareiškėjo patikslintą skundą paliko nenagrinėtą. Panevėžio apygardos teismas 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir minėtą Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2013 m. liepos 25 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

Panevėžio apylinkės teismas 2018 m. kovo 30 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų patenkino iš dalies, kitą skundo dalį atmetė. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. birželio 5 d. nutartimi pareiškėjo atskirojo skundo netenkino ir minėtą Panevėžio apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2018 m. rugsėjo 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT39-A-S28/2019).

7. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar CPK 510 straipsnio 3 dalis, 590 straipsnio 1, 2, 4, 5 dalys, 647 straipsnio 1 dalis, 664 straipsnio 1 dalis, 665 straipsnio 1 dalis, 677 straipsnio 2 dalis, 681 straipsnio 1–3 dalys, 682, 704, 718, 722, 736 straipsniai, 754 straipsnio 1 dalis, 759 straipsnis, CK 3.117 straipsnio 2, 3 dalys neprieštarauja Konstitucijai.

8. Pažymėtina, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis ir Panevėžio apygardos teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartis, su kuriomis pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimtos, be kita ko, ginčijamų CPK 681 straipsnio 1–3 dalių, 682, 718, 722 straipsnių nuostatų pagrindu. Panevėžio apylinkės teismo 2018 m. kovo 30 d. nutartis ir Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartis, su kuriomis pareiškėjas taip pat sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimtos, be kita ko, ginčijamų CPK 510 straipsnio 3 dalies, 590 straipsnio 1 dalies nuostatų pagrindu.

9. Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinės ir neskundžiamos nutartys bylose pagal pareiškėjo kasacinius skundus priimtos ir įsiteisėjo atitinkamai 2013 m. liepos 25 d. ir 2018 m. rugsėjo 17 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai CPK 510 straipsnio 3 dalį, 590 straipsnio 1 dalį, 681 straipsnio 1–3 dalis, 682, 718, 722 straipsnius yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

11. Pažymėtina, kad kitų pareiškėjo ginčijamų CPK ir CK nuostatų pagrindu nebuvo priimta prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytų teismų sprendimų, su kuriais jis sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą.

12. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT62-A-S48/2019).

13. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai kitas nurodytas CPK ir CK nuostatas.

14. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

15. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

16. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019).

17. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

18. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

20. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti CPK ir CK nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjo prašymų – atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą ir nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-57/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas