Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-56/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT86-A-S71/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-56/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 1 punktą, 36 straipsnio 3 dalį, 297 straipsnio 2 dalį, 353 straipsnio 2 dalį, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnį, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 226 straipsnio pripažinimą netekusiu galios, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalį, 159 straipsnio 4 dalį, be to, pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. birželio 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo ieškinį, konstatavęs, kad pareiškėjo pateiktas procesinis dokumentas iš esmės yra skundas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos rašto, kuris nagrinėtinas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. sausio 16 d. nutartimi pareiškėjo atskirojo skundo netenkino ir minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti procesą, kuris Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi nebuvo tenkintas. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pareiškėjo atskirojo skundo netenkino ir minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT39-A-S28/2019).

7. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 16 d. nutartis, su kuria pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimta, be kita ko, ginčijamų Mokesčių administravimo įstatymo 2 straipsnio 22 dalies ir 159 straipsnio 4 dalies nuostatų pagrindu.

8. Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinė ir neskundžiama nutartis dėl pareiškėjo kasacinio skundo priimta ir įsiteisėjo 2018 m. gruodžio 17 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Pažymėtina, kad kitų pareiškėjo ginčijamų įstatymų nuostatų (Civilinio proceso kodekso 34 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 36 straipsnio 3 dalies, 297 straipsnio 2 dalies, 353 straipsnio 2 dalies, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalių, Civilinio kodekso 6.210 straipsnio, Darbo kodekso 226 straipsnio pripažinimo netekusiu galios) pagrindu nebuvo priimta prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytų teismų sprendimų, su kuriais jis sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą.

11. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT62-A-S48/2019).

12. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai kitų nurodytų įstatymų nuostatas.

13. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

14. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

15. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019).

16. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

17. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

18. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

19. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti įstatymų nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo nagrinėti jo prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-56/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas