LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-54/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT84-A-S69/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-54/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai kai kurias Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK) nuostatas, Teisėjų tarybos nutarimą, be to, pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Panevėžio apylinkės teismas 2019 m. sausio 30 d. sprendimu iš dalies patenkino patikslintą [duomenys neskelbiami] ieškinį ir pripažino jai teisę įregistruoti daiktines teises į turtą (butą) be atskiro pareiškėjo sutikimo. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 11 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinio skundo netenkino ir minėtą Panevėžio apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

4.1. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT61-A-S47/2019), taip pat peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimai Nr. KT27-A-S16/2019 ir Nr. KT28-A-S17/2019, 2019 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. KT51-A-S38/2019). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

4.2. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs ir tai, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT62-A-S48/2019).

5. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo ištirti, ar CPK 353 straipsnio 2 dalis, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalys, 663 straipsnio 1–4 dalys, CK 6.68 straipsnio 1, 2 dalys neprieštarauja Konstitucijai.

6. Pažymėtina, kad Panevėžio apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. sprendimas, su kuriuo pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimtas, be kita ko, ginčijamų CPK 663 straipsnio 4 dalies ir CK 6.68 straipsnio 1, 2 dalių nuostatų pagrindu.

6.1. Įvertinus pareiškėjo prašymo turinį, pažymėtina, kad nors pareiškėjas prašo pripažinti CPK 663 straipsnio 4 dalį ir CK 6.68 straipsnio 1, 2 dalis prieštaraujančiomis Konstitucijai, tačiau savo poziciją iš esmės grindžia ne ginčijamų nuostatų atitikties Konstitucijai teisiniu vertinimu, bet kitokiais teiginiais, kaip antai: ,,turto atiminėjimas dėl karšto–šalto vandens ir šildymo sukurpto įsiskolinimo bei netobulo išlaikymo vaikams, neturint darbinių pajamų, skyrimo primena viduramžius“; ,,negalima be mano sutikimo įsiregistruoti ir išvaržyti ar kitaip realizuoti paskutinį mano gyvenamą būstą“; ,,tai tiesiog asmens kankinimas ir žeminimas, socialiai remtino asmens diskriminacija“; ,,socialiai remtino asmens atžvilgiu tokių straipsnių taikymas yra tiesiog nusikalstamas“.

Taigi tiek iš prašyme nurodytų atskirų teiginių, tiek iš prašymo visumos matyti, kad prašymas ištirti minėtų nuostatų konstitucingumą yra grindžiamas ne teisiniais, o kitokiais motyvais.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 5 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

7. Pažymėtina, kad kitų pareiškėjo ginčijamų CPK nuostatų (353 straipsnio 2 dalies, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalių, 663 straipsnio 1–3 dalių) pagrindu nebuvo priimta pareiškėjo prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytų teismų sprendimų, su kuriais jis sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą.

7.1. Minėta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves.

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai kitas nurodytas CPK nuostatas.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai Teisėjų tarybos nutarimą, be to, pripažinti neteisėtais ir panaikinti prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

8.1. Minėta, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

8.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti Teisėjų tarybos nutarimą prieštaraujančiu Konstitucijai, taip pat prašymas pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

8.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti teisės aktus prieštaraujančiais Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais ir panaikinti teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo nagrinėti jo prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-54/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas