LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-53/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT83-A-S68/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-53/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai kai kurias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (CK), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (BPK), Lietuvos Respublikos teismų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatas, be to, pripažinti neteisėtais prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą, nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu atmetė pareiškėjo ieškinį [duomenys neskelbiami] dėl įpareigojimo sudaryti sutartį ir neturtinės žalos atlyginimo. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. gruodžio 18 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. gegužės 16 d. nutartimi atnaujino pareiškėjui terminą kasaciniam skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

4.1. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019).

4.2. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs ir tai, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT62-A-S48/2019).

5. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad jis prašo ištirti, ar CK 1.139 straipsnio 3 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis, 6.390 straipsnio 3–5 dalys, CPK 168 straipsnio 1 dalis, 1752 straipsnio 2 dalis, 179 straipsnio 2, 3 dalys, 185 straipsnio 1 dalis, 353 straipsnio 2 dalis, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalys, BPK 20 straipsnio 5 dalis, Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalis, Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 671 straipsnio 1 dalies 3, 4, 7 punktai neprieštarauja Konstitucijai.

6. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimas, su kuriuo pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimtas, be kita ko, ginčijamos CPK 185 straipsnio 1 dalies pagrindu.

6.1. Įvertinus pareiškėjo prašymo turinį, pažymėtina, kad nors pareiškėjas prašo pripažinti CPK 185 straipsnio 1 dalį prieštaraujančia Konstitucijai, tačiau savo poziciją iš esmės grindžia ne ginčijamos nuostatos atitikties Konstitucijai teisiniu vertinimu, bet kitokiais teiginiais, kaip antai: ,,dėl vidinio įsitikinimo neaiškumo, kuris nėra apibrėžtas nė viename galiojančių kodeksų, o šiuo atveju kankinant mane šalčiu, tamsa, žeminant žmogiškąjį orumą, pažeidžiamas Konstitucijos 21 str., todėl reikalingi pokyčiai“; ,,manau, kad jis, tas Įsitikinimas, tai sąžiningumo, protingumo, geros moralės principais ir Konstitucijos pagrindu padaryta išvada ir priimtas sprendimas dėl nagrinėjamos situacijos“.

Taigi tiek iš prašyme nurodytų atskirų teiginių, tiek iš prašymo visumos matyti, kad prašymas ištirti minėtos nuostatos konstitucingumą yra grindžiamas ne teisiniais, o kitokiais motyvais.

6.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 5 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.

7. Pažymėtina, kad kitų pareiškėjo ginčijamų įstatymų nuostatų (CK 1.139 straipsnio 3 dalies, 6.384 straipsnio 1 dalies, 6.390 straipsnio 3–5 dalių, CPK 168 straipsnio 1 dalies, 175straipsnio 2 dalies, 179 straipsnio 2, 3 dalių, 353 straipsnio 2 dalies, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalių, BPK 20 straipsnio 5 dalies, Teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalies, Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 671 straipsnio 1 dalies 3, 4, 7 punktų) pagrindu nebuvo priimta pareiškėjo prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytų teismų sprendimų, su kuriais jis sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą.

7.1. Minėta, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo pagal Konstituciją neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, galėjusio pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves.

7.2. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai kitas nurodytas įstatymų nuostatas.

7.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti neteisėtais prašymo rezoliucinės dalies 3 punkte nurodytus teismų sprendimus.

8.1. Minėta, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

8.2. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti neteisėtais teismų sprendimus yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8.3. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

10. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti įstatymų nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir kitų pareiškėjo prašymų – atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui terminą ir nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-53/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas