Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-50/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT80-A-S65/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-50/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiomis Lietuvos Respublikos Konstitucijai kai kurias Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo nuostatas, be to, pripažinti neteisėtais prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

Pareiškėjas taip pat prašo nagrinėti prašymą žodinio proceso tvarka.

2. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 20 d. sprendimu atmetė pareiškėjo skundą atsakovui Panevėžio miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama 2018 m. lapkričio 14 d. nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. balandžio 10 d. nutartimi netenkino pareiškėjo prašymo atnaujinti procesą.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 13 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT39-A-S28/2019).

7. Iš pareiškėjo prašymo visumos matyti, kad pareiškėjas prašo ištirti, ar Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 1–4 dalys, 7, 10, 12, 14, 15, 22, 23, 30 straipsniai, Civilinio proceso kodekso 353 straipsnio 2 dalis, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalys, 663 straipsnio 1–4 dalys, 83 straipsnio 4 dalies pripažinimas netekusia galios, Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnis, Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnis neprieštarauja Konstitucijai.

8. Pažymėtina, kad minėti Panevėžio apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, su kuriais pareiškėjas sieja savo konstitucinių teisių pažeidimą, buvo priimti, be kita ko, ginčijamų Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalių pagrindu.

9. Kaip minėta, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutinės ir neskundžiamos nutartys bylose pagal pareiškėjo skundus priimtos ir įsiteisėjo atitinkamai 2018 m. lapkričio 14 d. ir 2019 m. balandžio 10 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d.

Kartu paminėtina, kad prie pareiškėjo prašymo pridėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. birželio 5 d. nutartis yra priimta ne ginčijamų įstatymų nuostatų pagrindu, todėl nevertintina sprendžiant pareiškėjo prašymo priėmimo klausimą.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalis yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

11. Pažymėtina, kad minėti teismų sprendimai nebuvo priimti kitų pareiškėjo ginčijamų įstatymų nuostatų (Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 3, 4 dalių, 7, 10, 12, 14, 15, 22, 23, 30 straipsnių, Civilinio proceso kodekso 353 straipsnio 2 dalies, 376 straipsnio 1, 3, 4 dalių, 663 straipsnio 1–4 dalių, 83 straipsnio 4 dalies pripažinimo netekusia galios, Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio, Mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnio) pagrindu.

12. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT62-A-S48/2019).

13. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjas neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu pripažinti prieštaraujančiomis Konstitucijai kitas nurodytas įstatymų nuostatas.

14. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

15. Pareiškėjas taip pat prašo pripažinti neteisėtais prašymo rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytus teismų sprendimus.

16. Pažymėtina, kad pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją jis nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT66-A-S52/2019).

17. Vadinasi, pareiškėjo prašymas pripažinti neteisėtais teismų sprendimus yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

18. Kaip minėta, pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

19. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

20. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą pripažinti įstatymų nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai, taip pat prašymą pripažinti neteisėtais teismų sprendimus, nėra pagrindo svarstyti ir pareiškėjo prašymo nagrinėti jo prašymą žodinio proceso tvarka.

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-50/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Dainius Žalimas