LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-35/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT73-A-S59/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-35/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 59 straipsnio 3 dalies, 229 straipsnio, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 3 straipsnio 4 dalies, 46, 47 straipsnių ir kitų šio įstatymo nuostatų, Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 4 straipsnio 2 dalies, 65 straipsnio ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Kauno miesto apylinkės teismas 2018 m. sausio 11 d. nuosprendžiu pripažino pareiškėją kalta padarius nusikalstamą veiką, nurodytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėjos pateiktą apeliacinį skundą Kauno apygardos teismas 2018 m. gegužės 16 d. nutartimi atmetė ir paliko galioti minėtą apkaltinamąjį nuosprendį. Pareiškėjos pateiktus du kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kaip nustatyta remiantis Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančiais duomenimis, atsisakė priimti 2018 m. rugpjūčio 10 d. ir 2018 m. rugsėjo 10 d. nutartimis.

3. Pareiškėja savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su minėtų teisės aktų nuostatomis ir prašo ištirti, „ar šie LR įstatymai, kurių pagrindu priimtas <...> apkaltinamasis nuosprendis, neprieštarauja LR Konstitucijai“.

4. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 4 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

5. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja ne bet kokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, o tik tokie, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta tokio sprendimo (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019).

6. Pažymėtina ir tai, kad, kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019).

7. Kaip minėta, pareiškėjos prašyme nurodytus kasacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. gegužės 16 d. nutarties baudžiamojoje byloje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atsisakė priimti 2018 m. rugpjūčio 10 d. ir 2018 m. rugsėjo 10 d. nutartimis, t. y. anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d.

Jei pareiškėja prašytų ištirti teisės akto, kurio pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje galėjo pažeisti jos konstitucines teises ar laisves, atitiktį Konstitucijai, toks prašymas būtų nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.1. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7.2. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

8. Be to, dėl pareiškėjos ginčijamų Baudžiamojo proceso kodekso, Teismų įstatymo, Prokuratūros įstatymo nuostatų atitikties Konstitucijai pažymėtina, kad šių aktų pagrindu nėra priimtų teismų sprendimų, kurie galėjo pažeisti pareiškėjos konstitucines teises ar laisves, kaip to reikalaujama Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija).

8.1. Vadinasi, pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar minėti įstatymai neprieštarauja Konstitucijai.

8.2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

8.3. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti šią pareiškėjos prašymo dalį.

9. Minėta, kad pareiškėja taip pat prašo ištirti vidaus reikalų ministro įsakymų atitiktį Konstitucijai.

9.1. Pažymėtina, kad, kaip minėta, pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas neturi įgaliojimų vertinti ministrų išleistų teisės aktų, kitų žemesnės galios aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams (1999 m. lapkričio 9 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. sprendimai, 2019 m. lapkričio 13 d. sprendimas Nr. KT46-A-S33/2019). Prašymai išspręsti tokius klausimus nežinybingi Konstituciniam Teismui.

9.2. Vadinasi, ši pareiškėjos prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-35/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas