LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-46/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT68-A-S54/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-46/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjai prašo ištirti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.145, 6.147 straipsnių, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnio 8, 30 dalių, 4 straipsnio 4 dalies 2 punkto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Pareiškėjai taip pat prašo skaičiuoti Konstitucinio Teismo įstatyme 65 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą 4 mėnesių terminą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., o netenkinus šio prašymo, – atnaujinti nurodytą terminą.

2. Pareiškėjai nurodė, kad jų konstitucinės teisės buvo pažeistos Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu, kuriuo teismas tenkino prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. kovo 13 d. neskundžiama nutartimi pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė ir paliko Šiaulių apygardos administracinio teismo 2017 m. balandžio 24 d. sprendimą nepakeistą.

3. Pareiškėjų prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 12 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019).

7. Minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo galutinė ir neskundžiama nutartis dėl pareiškėjų apeliacinio skundo įsiteisėjo 2019 m. kovo 13 d., t. y. iki 2019 m. gegužės 1 d. Vadinasi, pareiškėjų prašymas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Kaip minėta, pareiškėjai ginčija Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai. Iš pareiškėjų prašymo matyti, kad jie prašo ištirti Administracinių bylų teisenos įstatymo, išdėstyto 2016 m. birželio 2 d. redakcija, 29 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai. Pažymėtina, kad šia redakcija išdėstyto minėto įstatymo 29 straipsnio 1 dalies pagrindu nebuvo priimta sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjų konstitucinės teisės ar laisvės.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimta sprendimo, kuriuo galėjo būti pažeistos asmens konstitucinės teisės ar laisvės (inter alia 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019, 2019 m. gruodžio 11 d. sprendimas Nr. KT64-A-S50/2019).

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėjai neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. redakcija) 29 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą.

12. Pažymėtina, kad, atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjų prašymą, jų pateikti prašymai dėl Konstitucinio Teismo įstatyme 65 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyto termino skaičiavimo ir atnaujinimo yra nesvarstytini.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjų [duomenys neskelbiami] ir [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-46/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas