Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-68/2019

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. KT67-A-S53/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-68/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo pripažinti prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą.

2. Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Utenos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. sprendimu, kuriuo iš pareiškėjo buvo priteistas įsiskolinimas už tiektą šilumos energiją ir karšto vandens sistemų aptarnavimą. Pareiškėjo apeliacinį skundą išnagrinėjęs Panevėžio apygardos teismas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi Utenos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2018 m. vasario 15 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo kasacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2017 m. lapkričio 21 d. nutarties.

Pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą taip pat sieja su Utenos rajono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu, kurio per jame nurodytą apskundimo terminą apeliacine tvarka neskundė.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 25 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 10 d. sprendimai Nr. KT29-A-S18/2019 ir Nr. KT30-A-S19/2019, 2019 m. gruodžio 3 d. sprendimas Nr. KT58-A-S44/2019).

7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo galutinė ir neskundžiama nutartis dėl pareiškėjo kasacinio skundo įsiteisėjo 2018 m. vasario 15 d. Vadinasi, pareiškėjo prašymas tiek, kiek jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja su Utenos rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. sprendimu, yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Kaip minėta, pareiškėjas savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja ir su Utenos rajono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu. Iš pareiškėjo prašymo ir jo priedų matyti, kad pareiškėjas šio Utenos rajono apylinkės teismo sprendimo apeliacine tvarka apygardos teismui neskundė.

Šiame kontekste pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (CPK) 301 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 3 dalį bylas pagal apeliacinius skundus dėl neįsiteisėjusio apylinkės teismo sprendimo nagrinėja apygardų teismai; pagal CPK 341 straipsnį (2011 m. birželio 21 d. redakcija) kasacija negalima dėl pirmosios instancijos teismo sprendimų ir nutarčių, neperžiūrėtų apeliacine tvarka. Kartu pažymėtina ir tai, kad pagal CPK 307 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 3 dalį prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo teismo sprendimo paskelbimo dienos.

Taigi pareiškėjas, prieš kreipdamasis į Konstitucinį Teismą, neišnaudojo visų CPK nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir, laikydamasis CPK nustatytos tvarkos, šiuo konkrečiu atveju nebegali jomis pasinaudoti.

10. Pažymėtina, jog Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad, neišnaudojęs visų įstatymuose nustatytų savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonių ir nebegalėdamas jų išnaudoti, asmuo pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų teisės aktų atitiktį Konstitucijai (inter alia 2019 m. spalio 17 d. sprendimas Nr. KT34-A-S23/2019). Vadinasi, pareiškėjas tiek, kiek jis savo konstitucinių teisių pažeidimą sieja ir su Utenos rajono apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 12 d. sprendimu, pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti Šilumos ūkio įstatymo atitiktį Konstitucijai.

11. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-68/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas