Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-29/2019

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. KT62-A-S48/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 368 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta: „Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.“

2. Pareiškėja patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl nuosavybės teisių gynimo. Kauno apylinkės teismas 2018 m. kovo 6 d. sprendimu pareiškėjos patikslintą ieškinį atmetė, dalyje dėl pareiškėjos patikslinto ieškinio reikalavimų bylą nutraukė. Kauno apygardos teismas 2019 m. sausio 18 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė ir minėtą Kauno apylinkės teismo sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą.

2019 m. vasario 20 d. pareiškėja pateikė Kauno apygardos teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama 2019 m. liepos 25 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutarties peržiūrėjimo.

Pareiškėja savo teisių pažeidimą sieja su Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi, kuria atsisakyta atnaujinti procesą.

3. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. spalio 28 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Konstitucijai ir (ar) įstatymams neprieštarauja tik tokie Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti aktai, kurių pagrindu priimtas sprendimas galėjo pažeisti šio asmens konstitucines teises ar laisves; pagal Konstituciją minėtas asmuo neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu nebuvo priimtas toks sprendimas (2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT43-A-S31/2019).

5. Pareiškėjos prašymas ištirti CPK 368 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai grindžiamas tuo, kad, pareiškėjos nuomone, ši nuostata užkerta kelią pareiškėjams siekti teisingumo, o teismui vykdyti teisingumą, nes leidžia termino pradžią prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti skaičiuoti ne nuo sužinojimo, o nuo turėjimo sužinoti apie aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą, dienos. Dėl to, pasak pareiškėjos, Kauno apygardos teismas, nepagrįstai atsisakydamas atnaujinti procesą dėl praleisto termino, pažeidė jos konstitucines teises.

6. Pažymėtina, kad pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, išnagrinėjęs teismo posėdyje prašymo atnaujinti procesą klausimą ir nustatęs, kad prašymas paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, nutartimi atnaujina procesą ir paskiria bylos nagrinėjimo teismo posėdyje datą arba nutartimi procesą atnaujinti atsisako, jeigu konstatuoja, kad yra šioje dalyje nurodyti trūkumai.

Taigi pagal CPK 370 straipsnio 3 dalį teismas, nagrinėdamas prašymo atnaujinti procesą klausimą, nustato ne tik tai, ar prašymas paduotas nepraleidus CPK nustatyto termino, bet ir tai, ar jis pagrįstas CPK nustatytais pagrindais.

7. Iš pareiškėjos prašymo ir priedų matyti, kad pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu proceso atnaujinimo pagrindu (bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas). Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs šį pareiškėjos prašymą, 2019 m. balandžio 19 d. nutartimi nustatė ne tik tai, kad pareiškėja praleido CPK 368 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti, bet ir įvertinęs pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kuriomis ji grindė CPK 366 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą proceso atnaujinimo pagrindą, konstatavo, jog pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą dėl to, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, yra nepagrįstas, todėl pagrindo atnaujinti procesą nėra.

Taigi pareiškėjos iškeltas teismo sudėties teisėtumo klausimas buvo išspręstas, nors pareiškėja ir praleido terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Šiame kontekste pažymėtina, jog aplinkybė, kad bylą išnagrinėjo neteisėtos sudėties teismas, yra ne tik proceso atnaujinimo, bet ir absoliutaus procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas, kurį teismas turi konstatuoti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. [duomenys neskelbiami]).

8. Vadinasi, priešingai, nei teigia pareiškėja, ginčijama CPK 368 straipsnio 1 dalis neužkirto kelio pareiškėjai siekti atnaujinti procesą ir teismui išspręsti jos iškeltą teismo sudėties teisėtumo klausimą.

Taigi ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu nebuvo priimtas sprendimas, kuriuo galėjo būti pažeistos pareiškėjos konstitucinės teisės ar laisvės.

9. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pagal Konstituciją pareiškėja neturi teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl CPK 368 straipsnio 1 dalies atitikties Konstitucijai.

10. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 1 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymas paduotas institucijos ar asmens, neturinčių teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą.

11. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-29/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas