Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-39/2019

2019 m. gruodžio 11 d. Nr. KT61-A-S47/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-39/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas į Konstitucinį Teismą kreipėsi dėl Valstybinės energetikos inspekcijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. kovo 13 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimą, priteisti iš [duomenys neskelbiami] karšto vandens permokos kompensaciją. Šioje nutartyje teismas konstatavo, kad pareiškėjo keliamo ginčo pobūdis neteismingas administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi pareiškėjo atskirąjį skundą atmetė ir minėtą Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2019 m. birželio 12 d. ir 2019 m. rugpjūčio 28 d. neskundžiamomis nutartimis pareiškėjo prašymus dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje atsisakė priimti.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. lapkričio 8 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją vertinti kitų institucijų (ne Seimo, Respublikos Prezidento ar Vyriausybės) priimtų aktų atitiktį Konstitucijai ir (ar) įstatymams Konstitucinio Teismo kompetencijai nepriskirta. Be to, pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimai Nr. KT27-A-S16/2019 ir Nr. KT28-A-S17/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019). Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

6. Vadinasi, pareiškėjo prašymas ištirti jame nurodytų teismų ir institucijų sprendimų atitiktį Konstitucijai yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-39/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas