LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-26/2019

2019 m. lapkričio 19 d. Nr. KT48-A-S35/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-26/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėjas prašo ištirti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KT28-A-S17/2019 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-4/2019“ atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams, taip pat Konstitucinio Teismo teisėjų veiksmų atitiktį Konstitucijai.

2. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. spalio 21 d.

3. Pareiškėjas Konstituciniam Teismui 2019 m. spalio 25 d. pateikė prašymą nušalinti visus Konstitucinio Teismo teisėjus nuo jo prašymo išankstinio tyrimo ir jo bylos nagrinėjimo dėl galimo jų šališkumo sprendžiant pareiškėjo prašymo priimtinumo klausimą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

5. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų inter alia panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų; prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (inter alia 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019, 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. KT42-A-S30/2019).

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs ir tai, kad pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalyje (2019 m. kovo 21 d. redakcija) nurodytų asmenų prašymus Konstitucinis Teismas nesprendžia dėl inter alia teisėjų veiksmų atitikties Konstitucijai; tokie prašymai yra nežinybingi Konstituciniam Teismui (2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT28-A-S17/2019).

6. Pareiškėjas prašo ištirti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KT28-A-S17/2019 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-4/2019“ atitiktį Konstitucijai ir įstatymams (prašymo rezoliucinės dalies 1 punktas), taip pat Konstitucinio Teismo teisėjų veiksmų ir neveikimo atitiktį Konstitucijai ir įstatymams (prašymo rezoliucinės dalies 2–10 punktai).

6.1. Konstatuotina, kad ši pareiškėjo prašymo dalis yra nežinybinga Konstituciniam Teismui.

6.2. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą tiek, kiek nurodyta prašymo rezoliucinės dalies 1–10 punktuose.

7. Pažymėtina, kad atsisakius nagrinėti pareiškėjo prašymą ištirti Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 9 d. sprendimo Nr. KT28-A-S17/2019 „Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą Nr. 1A-4/2019“, taip pat Konstitucinio Teismo teisėjų veiksmų atitiktį Konstitucijai ir įstatymams (prašymo rezoliucinės dalies 1–10 punktai), nėra pagrindo svarstyti prašymo rezoliucinės dalies 11–12 punktuose išdėstytų prašymų pateikti prašomą informaciją pareiškėjui ir nurodytoms valstybės valdžios institucijoms, taip pat rengti viešą Konstitucinio Teismo posėdį.

8. Kaip minėta, pareiškėjas taip pat pateikė prašymą nušalinti visus Konstitucinio Teismo teisėjus nuo jo prašymo išankstinio tyrimo ir jo bylos nagrinėjimo dėl galimo jų šališkumo sprendžiant pareiškėjo prašymo priimtinumo klausimą.

8.1. Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konstitucinio Teismo teisėjas gali būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu: 1) jis yra dalyvaujančių byloje asmenų giminaitis, kai svarstomi paklausimai personaliniais klausimais; 2) jis yra viešai pareiškęs, kaip turi būti išspręsta Konstituciniame Teisme nagrinėjama byla; 3) yra kitų aplinkybių, keliančių pagrįstų abejonių teisėjo nešališkumu. Šio straipsnio 3 dalyje (2019 m. liepos 16 d. redakcija), be kita ko, nustatyta, kad teisėjo nusišalinimo nuo prašymo išankstinio tyrimo klausimą Konstitucinio Teismo pirmininko teikimu sprendžia Konstitucinis Teismas.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnyje nenumatyta galimybė nušalinti visos sudėties Konstitucinį Teismą nuo bylos nagrinėjimo (2017 m. gruodžio 19 d. išvada). Pažymėtina ir tai, kad Konstitucinio Teismo įstatymo 48 straipsnyje nenumatyta galimybė nušalinti visos sudėties Konstitucinį Teismą nuo Konstituciniame Teisme gauto prašymo išankstinio tyrimo.

Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Konstituciniam Teismui svarstyti teikiami klausimai turi būti iš anksto ištirti. Taigi pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalį negalima tokia situacija, kad Konstitucinis Teismas nusišalintų nuo savo pareigų vykdymo.

8.2. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo prašymas nušalinti visos sudėties Konstitucinį Teismą nuo pateikto prašymo išankstinio tyrimo nesvarstytinas.

9. Atsižvelgiant į pareiškėjo prašymo turinį, apimtį ir jo priedus matyti, kad šis prašymas gali būti traktuojamas ir kaip turintis piktnaudžiavimo asmens teise kreiptis į Konstitucinį Teismą požymių.

Pažymėtina, kad pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 6 punktą (2019 m. liepos 16 d. redakcija) Konstitucinis Teismas turi teisę skirti baudas, kai dalyvaujantys byloje asmenys piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-26/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas