Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-18/2019

2019 m. lapkričio 13 d. Nr. KT47-A-S34/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-18/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Pareiškėja prašo pripažinti prieštaraujančiais Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarimui Nr. KT20-N11/2018 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus – įstaigos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teritorinio padalinio – sprendimą ir teismų sprendimus (prašymo rezoliucinės dalies 1–3 punktai). Pareiškėja taip pat prašo sustabdyti prašyme nurodytų teismų sprendimų vykdymą, išreikalauti ir prie konstitucinės justicijos bylos „prijungti“ jame nurodytas išnagrinėtas civilinę ir administracinę bylas, priteisti bylinėjimosi Konstituciniame Teisme išlaidas (prašymo rezoliucinės dalies 4–7 punktai).

2. Pareiškėjos prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. spalio 7 d.

3. Pareiškėja 2019 m. spalio 16 d. Konstituciniam Teismui pateikė papildomą prašymą areštuoti jame nurodyto asmens turtą.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones.

5. Taigi pagal Konstituciją asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą ne dėl visų aktų atitikties Konstitucijai ir (ar) įstatymams, o tik dėl tų, kurie nurodyti Konstitucijos 105 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Konstitucijos 105 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad Konstitucinis Teismas nagrinėja ir priima sprendimą, ar neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti Seimo priimti aktai, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Konstitucinis Teismas taip pat nagrinėja, ar neprieštarauja Konstitucijai ir įstatymams Respublikos Prezidento aktai ir Respublikos Vyriausybės aktai.

6. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad pagal Konstituciją Konstitucinis Teismas nesprendžia, ar teismų sprendimai neprieštarauja Konstitucijai ir (ar) įstatymams, taip pat neturi įgaliojimų peržiūrėti teismų išnagrinėtų bylų ir panaikinti (pakeisti) teismų sprendimų (inter alia Konstitucinio Teismo 2019 m. spalio 9 d. sprendimas Nr. KT27-A-S16/2019, 2019 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. KT40-A-S29/2019), vertinti įstaigų prie ministerijų, jų teritorinių padalinių priimtų aktų atitiktį Konstitucijai ir (ar) įstatymams. Prašymai išspręsti tokius klausimus yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Vadinasi, pareiškėjos prašymas ištirti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teritorinio padalinio ir teismų priimtų sprendimų konstitucingumą (prašymo rezoliucinės dalies 1–3 punktai) yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą, jeigu jo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjos prašymą.

10. Pažymėtina, kad, atsisakius nagrinėti pareiškėjos prašymą ištirti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos ir teismų priimtų sprendimų atitiktį Konstitucijai (prašymo rezoliucinės dalies 1–3 punktai), nėra pagrindo svarstyti ir prašymo rezoliucinės dalies 4–7 punktuose išdėstytų prašymų, taip pat Konstituciniam Teismui 2019 m. spalio 16 d. pateikto prašymo.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjos [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-18/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas