Dėl prašymo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO PRIĖMIMO

2019 m. spalio 17 d. Nr. 2B-45
Vilnius

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymas Nr. 1B-18/2019 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniui neprieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija) 3 dalies 1 punktas tiek, kiek jame nustatyta, kad savivaldybės tarybai vadovauja vienmandatėje rinkimų apygardoje tiesiogiai išrinktas savivaldybės tarybos narys – savivaldybės meras ir kad meras yra savivaldybės vadovas, vykdantis šiame ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus, 5 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija) 2 dalis tiek, kiek ji numato tris savarankiškas savivaldos institucijas (viešojo administravimo funkcijas įstatymų nustatyta tvarka atlieka savivaldybės taryba, meras, savivaldybės vykdomoji institucija), 19 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija) 1 dalis tiek, kiek joje nustatyta, kad meras renkamas tiesiogiai savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui, 20 straipsnio (2014 m. birželio 26 d. redakcija su vėlesniais pakeitimais) 2 dalis ta apimtimi, kuria merui suteikti įgaliojimai peržengia savivaldos atstovaujamosios institucijos kompetencijos ribas.

ir byla p r a d e d a m a  r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 13/2019.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas