Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

Nuasmeninta

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS
SPRENDIMAS

DĖL ATSISAKYMO NAGRINĖTI PRAŠYMĄ NR. 1A-7/2019

2019 m. spalio 17 d. Nr. KT35-A-S24/2019
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Vytauto Greičiaus, Danutės Jočienės, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2019.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstituciniame Teisme gautas pareiškėjo prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 345 straipsnio 1, 2 dalys, 347 straipsnio 3 dalis, 350 straipsnio 1 dalis (tiek, kiek nurodyta pareiškėjo) neprieštarauja pareiškėjo nurodytoms Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Civilinio proceso kodekso nuostatoms.

2. Pasak pareiškėjo, ginčijamo teisinio reguliavimo pagrindu priimtos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 5 d., 2019 m. kovo 22 d., 2019 m. balandžio 11 d. ir 2019 m. liepos 16 d. nutartys, kurios yra galutinės ir neskundžiamos ir kuriomis toje pačioje civilinėje byloje atsisakyta priimti pareiškėjo kasacinius skundus dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. sausio 4 d. nutarties.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 5 d., 2019 m. kovo 22 d., 2019 m. balandžio 11 d. nutartys priimtos dėl pareiškėjo kasacinių skundų, paduotų per Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (2002 m. vasario 28 d. redakcija) (toliau – CPK) 345 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą. Pareiškėjas dar vieną kasacinį skundą padavė praleidęs šį trijų mėnesių terminą, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 16 d. nutartimi terminas kasaciniam skundui paduoti nebuvo atnaujintas.

3. Pareiškėjo prašymas Konstituciniam Teismui pateiktas 2019 m. rugsėjo 3 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

4. Pagal Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtąją dalį (2019 m. kovo 21 d. redakcija) kiekvienas asmuo turi teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų, jeigu jų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir šis asmuo išnaudojo visas teisinės gynybos priemones; šios teisės įgyvendinimo tvarką nustato Konstitucinio Teismo įstatymas.

5. Konstitucinio Teismo įstatymo 65 straipsnio (2019 m. liepos 16 d. redakcija) 2 dalyje nustatyta, kad asmuo turi teisę paduoti Konstituciniam Teismui prašymą ištirti įstatymų ar kitų Seimo priimtų aktų, Respublikos Prezidento aktų, Vyriausybės aktų atitikimą Konstitucijai arba įstatymams, jeigu: 1) tų aktų pagrindu priimtas sprendimas pažeidė šio asmens konstitucines teises ar laisves ir 2) šis asmuo pasinaudojo visomis įstatymuose nustatytomis savo konstitucinių teisių ar laisvių gynybos priemonėmis, įskaitant teisę kreiptis į teismą, ir, išnaudojus visas įstatymuose numatytas teismo sprendimo apskundimo galimybes, yra priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, ir 3) nuo šios dalies 2 punkte nurodyto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nepraėjo daugiau kaip keturi mėnesiai.

6. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 ir 107 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, įsigaliojo 2019 m. rugsėjo 1 d.

6.1. Pažymėtina ir tai, kad teisinio reguliavimo srityje galioja visuotinai pripažintas bendrasis teisės principas lex retro non agit, t. y. teisės aktas galioja į ateitį ir neturi grįžtamosios galios. Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad šis principas – svarbus ir būtinas veiksnys užtikrinant teisės, įstatymų, teisinės tvarkos stabilumą ir tvirtumą, teisinių santykių subjektų teises, pasitikėjimą valstybėje priimtais teisės aktais, tai svarbi teisinio tikrumo prielaida, esminis teisės viešpatavimo, teisinės valstybės elementas (inter alia 1998 m. kovo 25 d. sprendimas, 2001 m. sausio 11 d. nutarimas, 2018 m. kovo 22 d. sprendimas).

6.2. Vadinasi, pagal Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtąją dalį 2019 m. rugsėjo 1 d. asmenys įgijo teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą Konstitucinio Teismo įstatyme nustatyta tvarka, inter alia per šio įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą terminą, t. y. nepraėjus daugiau kaip keturiems mėnesiams nuo galutinio ir neskundžiamo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Taigi nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. konstitucinę teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Konstitucijos 105 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse nurodytų aktų įgijo tik tie asmenys, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas byloje dėl šių asmenų konstitucinių teisių ar laisvių pažeidimo įsiteisėjo 2019 m. gegužės 1 d. ir vėliau.

6.3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Konstitucijos 106 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytų asmenų, dėl kurių priimtas galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas įsiteisėjo anksčiau nei 2019 m. gegužės 1 d., prašymai pagal Konstituciją yra nežinybingi Konstituciniam Teismui.

7. Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 5 d., 2019 m. kovo 22 d., 2019 m. balandžio 11 d. nutartys priimtos dėl pareiškėjo kasacinių skundų, paduotų per CPK 345 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą. Pareiškėjas dar vieną kasacinį skundą padavė praleidęs šį trijų mėnesių terminą, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. liepos 16 d. nutartimi terminas kasaciniam skundui paduoti nebuvo atnaujintas.

Taigi pareiškėjas išnaudojo visas teisinės gynybos priemones, t. y. per CPK 345 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą padavė tris kasacinius skundus, dėl kurių buvo priimtos trys Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, inter alia paskutinė – 2019 m. balandžio 11 d. nutartis, o ketvirtas kasacinis skundas nepriimtas, nes paduotas praleidus trijų mėnesių terminą kasaciniam skundui paduoti ir terminą atsisakyta atnaujinti. Vadinasi, dėl per CPK 345 straipsnio (2011 m. birželio 21 d. redakcija) 1 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą paduoto paskutinio kasacinio skundo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. balandžio 11 d. priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį, kuri įsiteisėjo iki 2019 m. gegužės 1 d.

Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjo prašymas nežinybingas Konstituciniam Teismui.

8. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 69 straipsnio 1 dalies 2 punktą Konstitucinis Teismas savo sprendimu atsisako nagrinėti prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, jeigu prašymo nagrinėjimas yra nežinybingas Konstituciniam Teismui.

9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas atsisakyti priimti nagrinėti pareiškėjo prašymą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 25 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 28 straipsniu, 69 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Atsisakyti nagrinėti pareiškėjo [duomenys neskelbiami] prašymą Nr. 1A-7/2019.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyra Baltutytė
                                                         Gintaras Goda
                                                         Vytautas Greičius
                                                         Danutė Jočienė
                                                         Gediminas Mesonis
                                                         Vytas Milius
                                                         Daiva Petrylaitė
                                                         Janina Stripeikienė
                                                         Dainius Žalimas