Dėl prašymo grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – VISAGINO MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.194 STRAIPSNIO 3 DALIS (2004 M. LAPKRIČIO 11 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2006 m. sausio 16 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Ramutės Ruškytės, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Visagino miesto apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 15 d. prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Visagino miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas 2005 m. lapkričio 15 d. nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“, neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai. Pareiškėjo prašymas Konstituciniame Teisme gautas 2005 m. gruodžio 5 d.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

  1. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnį teismai į Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, kreipiasi nutartimi. Prie nutarties turi būti pridedama sustabdytoji teismo byla, ginčijamo teisės akto viso teksto nuorašas.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriaus 1 skirsnio          15 punktą tokiu nuorašu yra laikomas teisės akto (jo dalies) tekstas, paskelbtas „Valstybės žiniose“.

Teismo nutartis ir ginčijamo teisės akto nuorašas pateikiami Konstituciniam Teismui po     30 egzempliorių.

  1. Pareiškėjas – Visagino miesto apylinkės teismas Konstituciniam Teismui pateikė 30 egzempliorių šio teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutarties, pasirašytos teisėjo kopijų. Pažymėtina, kad šios kopijos neatitinka prie prašymo Konstituciniam Teismui pridėtoje Visagino miesto apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje esančios teismo nutarties, nes ši nutartis yra nepasirašyta ją priėmusio teisėjo.
  2. Nors pareiškėjas – Visagino miesto apylinkės teismas ginčija Civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) atitiktį Konstitucijai, jis Konstituciniam Teismui pateikė Civilinio kodekso 3.194 straipsnio (2000 m. liepos 18 d. redakcija) nuorašus (30 egzempliorių), kurie nėra teksto, paskelbto „Valstybės žiniose“, nuorašai.
  3. Konstatuotina, kad pareiškėjo ─ Visagino miesto apylinkės teismo Konstituciniam Teismui pateiktas prašymas ir jo priedai neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio reikalavimų.
  4. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, neatitinkantis šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio            3 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, 28, 70 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo reglamento VI skyriumi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui – Visagino miesto apylinkės teismui prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                                 Armanas Abramavičius

                                                                                                         Toma Birmontienė

                                                                                                         Egidijus Kūris

                                                                                                         Kęstutis Lapinskas

                                                                                                         Zenonas Namavičius

                                                                                                         Ramutė Ruškytė

                                                                                                         Vytautas Sinkevičius

                                                                                                         Stasys Stačiokas

                                                                                                         Romualdas Kęstutis Urbaitis