Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2019 m. sausio 3 d. Nr. 2B-2
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2019 m. sausio 23 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-1/2019 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 (2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 668 redakcija) 1.2.1 ir 1.2.2 papunkčiai ir šiuo nutarimu patvirtinto Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašo 2.2, 4.1.1, 5 ir 8 punktai neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2019 m. sausio 3 d.