Dėl Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarimo ištaisymo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2018 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMU NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ (2015 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ 195 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ IŠTAISYMO

 

2018 m. gegužės 8 d. Nr. KT11-S5/2018

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Elvyros Baltutytės, Gintaro Godos, Gedimino Mesonio, Vyto Miliaus, Daivos Petrylaitės, Janinos Stripeikienės, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė klausimą dėl Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ ištaisymo.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

1. Konstitucinis Teismas 2018 m. gegužės 4 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.

2. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime yra akivaizdžių redakcinių klaidų:

vietoj 11.7 papunkčio numerio turi būti 11.6 papunkčio numeris;

motyvuojamojoje dalyje vietoj IV skyriaus numerio turi būti III skyriaus numeris;

16.3 papunktyje yra skyrybos klaida: formuluotėje „patalpų, savininkas“ po žodžio „patalpų“ neturi būti kablelio;

16.6 papunktyje yra korektūros klaida: formuluotėje „derinti su inter alia su“ po žodžio „derinti“ neturi būti žodžio „su“.

3. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 58 straipsnyje (2015 m. gegužės 14 d. redakcija) nustatyta:

Konstitucinis Teismas, paskelbęs nutarimą, išvadą ar sprendimą, gali savo iniciatyva ar dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ištaisyti juose esančius netikslumus ir akivaizdžias redakcines klaidas, jeigu tai nekeičia nutarimo, išvados ar sprendimo esmės. Dėl to Konstitucinis Teismas priima sprendimą. Šis sprendimas išsiunčiamas ir skelbiamas šio įstatymo nustatyta tvarka.“

4. Atsižvelgiant į tai, kad ištaisius nurodytas akivaizdžias redakcines klaidas nutarimo esmė nesikeistų, jos ištaisytinos.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22, 58, 84 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Ištaisyti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (2015 m. gruodžio 9 d. redakcija) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ esančias akivaizdžias redakcines klaidas:

11.7 papunktį laikyti 11.6 papunkčiu;

motyvuojamosios dalies IV skyrių laikyti III skyriumi;

16.3 papunktyje tarp žodžių „patalpų“ ir „savininkas“ išbraukti kablelį ir šį papunktį išdėstyti taip: „Taigi pagal Nuostatų 195 punkte nustatytą ginčijamą teisinį reguliavimą, pagal kurį, kaip minėta, patalpų, kuriose įregistruota juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkas turėjo teisę kreiptis į Registro tvarkytoją dėl tokios buveinės išregistravimo tik tuo atveju, kai juridiniam asmeniui buvo įregistruotas šiame Nuostatų punkte nurodytas teisinis statusas, tokių patalpų savininkas neturėjo teisės kreiptis į Registro tvarkytoją dėl šios buveinės išregistravimo net ir tuo atveju, jeigu jis CK nuostatose, kuriomis reguliuojama sutarčių teisė, nustatyta tvarka nutraukė susitarimą dėl sutikimo suteikti patalpas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinei registruoti ir toks sutikimas baigė galioti.“;

16.6 papunktyje po žodžio „derinti“ išbraukti žodį „su“ ir šį papunktį išdėstyti taip: „Taigi konstatuotina, kad Nuostatų 195 punkte įtvirtintu ginčijamu teisiniu reguliavimu buvo nepaisyta iš Konstitucijos, inter alia konstitucinio teisinės valstybės principo, kylančio reikalavimo užtikrinti konstitucinių vertybių pusiausvyrą, t. y. reikalavimo nustatant konstitucinių teisių ir laisvių, inter alia įtvirtintų Konstitucijos 35 straipsnio 1 dalyje, 46 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinimo steigiant juridinius asmenis teisinį reguliavimą, inter alia įtvirtinant viešojo intereso nulemtą registruojant juridinius asmenis privalomą nurodyti duomenį – juridinio asmens buveinę, šių konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą derinti inter alia su pagal Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalis ginama nuosavybės teise, be kita ko, savininko teise su savo turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustuosius įstatymu, naudoti jį ir lemti jo likimą bet kokiu būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės.“.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Konstitucinio Teismo teisėjai              Elvyra Baltutytė

                                                                      Gintaras Goda

                                                                      Gediminas Mesonis

                                                                      Vytas Milius

                                                                      Daiva Petrylaitė

                                                                      Janina Stripeikienė

                                                                      Dainius Žalimas