Dėl reikalavimų Vyriausybės nutarimams, kuriais projektai pripažįstami valstybei svarbiais

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutarimas

DĖL REIKALAVIMŲ VYRIAUSYBĖS NUTARIMAMS, KURIAIS PROJEKTAI
PRIPAŽĮSTAMI VALSTYBEI SVARBIAIS

Santrauka

Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą, pripažino Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 865 „Dėl Kariotiškių kadastrinės vietovės Trakų rajone, Moluvėnų kaime, ekonominio projekto pripažinimo valstybinės svarbos projektu“ prieštaraujančiu Konstitucijai.

Pareiškėjo abejonės dėl šio Vyriausybės nutarimo atitikties Konstitucijai buvo grindžiamos, be kita ko, tuo, kad nors jis pats ir buvo paskelbtas „Valstybės žiniose“, nei jame, nei kitame viešai paskelbtame teisės akte nebuvo nurodytos esminės projekto, pripažinto valstybei svarbiu, sąlygos, taip pat tuo, kad jų nepaskelbus ir neidentifikavus, kokį būtent ekonominį projektą, vykdytiną Kariotiškių kadastrinėje vietovėje Trakų rajone, Moluvėnų kaimo teritorijoje, Vyriausybė pripažino valstybei svarbiu, nėra aišku, ar šis projektas vis dar atitinka viešąjį interesą ir tebetarnauja bendrai tautos gerovei.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalis, konstitucinis teisinės valstybės principas, taip pat iš Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalių ir konstitucinio atsakingo valdymo principo kylantis viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos skaidrumo principas suponuoja reikalavimą Vyriausybei, pripažįstant ekonominius, socialinius, kultūrinius ar kitus projektus valstybei svarbiais, Vyriausybės nutarime ne tik išreikšti formalų sprendimą pripažinti tam tikrą projektą valstybei svarbiu, bet ir šiame nutarime (arba jo sudedamosiose dalyse) arba kitame viešai paskelbtame teisės akte nustatyti esmines valstybei svarbaus projekto vykdymo sąlygas, kaip antai tikslą, objektą, įgyvendinimo terminus, finansavimo šaltinius, esminius projekto vykdytojo (vykdytojų) įsipareigojimus ir kt.

Nutarime konstatuota, kad esminės Kariotiškių kadastrinėje vietovėje Trakų rajone, Moluvėnų kaime, vykdytino valstybei svarbaus ekonominio projekto sąlygos buvo nurodytos tik Vyriausybės 2000 m. liepos 19 d. nutarimo projektą lydinčiuose dokumentuose; pačiame Vyriausybės nutarime šios sąlygos nebuvo nurodytos, taigi ir nebuvo paskelbtos; jos nebuvo nustatytos ir oficialiai paskelbtos jokiame kitame teisės akte.

Atsižvelgęs į tai, Konstitucinis Teismas pripažino, kad ginčytame Vyriausybės nutarime nesilaikyta Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies, konstitucinio teisinės valstybės principo, taip pat iš Konstitucijos 5 straipsnio 2, 3 dalių ir konstitucinio atsakingo valdymo principo kylančio viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos skaidrumo principo.

Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog pagal Konstitucijos 46 straipsnio 2 dalį valstybės parama visuomenei naudingoms pastangoms ir iniciatyvai turi būti reguliuojama taip, kad atitiktų Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą tautos gerovės imperatyvą, inter alia neprieštarautų viešajam interesui; pagal Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 dalis valstybė, reguliuodama ūkinę veiklą, be kita ko, turi atsižvelgti į viešojo intereso dinamiškumą ir kintamumą, taigi atitinkamai koreguoti ir ūkinės veiklos reguliavimą. Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikti Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įgaliojimus. Atsižvelgus į tai, šios bylos kontekste pabrėžta, kad, teisės aktuose nustatyta tvarka pripažinus tam tikrus projektus valstybei svarbiais, Vyriausybei iš Konstitucijos 46 straipsnio 2, 3 dalių, konstitucinio atsakingo valdymo principo kyla pareiga vykdyti veiksmingą jų įgyvendinimo kontrolę, be kita ko, pripažinti Vyriausybės nutarimus, kuriais tam tikriems projektams suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas, netekusiais galios, jeigu tie projektai nebeatitinka pripažinimo valstybei svarbiais projektais kriterijų.