LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2018 m. kovo 2 d. nutarimas

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
ATLEIDIMO

Santrauka

Šiuo nutarimu Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs bylą pagal Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą, pripažino, kad Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960, kuriuo Jonas Milius atleistas iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų Vyriausybei nepritarus jo veiklos ataskaitai, neprieštarauja Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui. Tačiau prieštaraujančia Konstitucijai pripažinta Vyriausybės įstatymo 411 straipsnio 1 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija), pagal kurią Vyriausybės sprendimai ir rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių, o ne visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Bylos dalis pagal pareiškėjo prašymą ištirti, ar Konstitucijai ir Vyriausybės įstatymui neprieštarauja Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarimo protokole Nr. 52 įrašytas sprendimas „12. Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitos“, nutraukta konstatavus, kad šis sprendimas nėra Vyriausybės aktas, jame užfiksuota Vyriausybės pasitarime dalyvavusių Vyriausybės narių preliminari pozicija, neišreiškianti Vyriausybės, kaip kolegialios vykdomosios valdžios institucijos, valios, todėl pagal Konstituciją jis nėra Konstitucinio Teismo tyrimo dalykas.

Pareiškėjo abejonės iš esmės buvo grindžiamos tuo, kad, pasak jo, Vyriausybė, nepaisydama konstitucinio reikalavimo visus Konstitucijoje ir įstatymuose Vyriausybės kompetencijai priskirtus valstybės valdymo reikalus spręsti Vyriausybės posėdžiuose priimant nutarimus, o ne kitos rūšies aktus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitai nepritarė ne Vyriausybės posėdyje priimdama atitinkamą nutarimą, o Vyriausybės pasitarimo protokole įrašydama sprendimą, todėl ir Vyriausybės nutarimas, kuriuo J. Milius atleistas iš pareigų nepritarus jo veiklos ataskaitai, yra neteisėtas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Vyriausybės įstatyme ir Veterinarijos įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus, kaip šiai tarnybai vadovaujančio valstybės pareigūno, veiklos ataskaita laikytina atsiskaitymu Vyriausybei, kaip jo vadovaujama Vyriausybės įstaiga dalyvauja formuojant valstybės politiką veterinarijos srityje ir ją įgyvendina, o šios ataskaitos vertinimas yra tiesiogiai siejamas su šio valstybės pareigūno – Vyriausybės įstaigos vadovo galėjimu eiti savo pareigas, todėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus veiklos vertinimas, kaip ir jo atleidimas iš pareigų, yra valstybės valdymo reikalas. Nutarime pažymėta ir tai, kad Vyriausybės įstaigų steigimas, jų vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų, kontroliavimas, kaip Vyriausybės įstaigos įgyvendina valstybės politiką joms pavestose valdymo srityse, inter alia Vyriausybės įstaigų vadovų veiklos ataskaitų vertinimas, pagal Konstituciją yra valstybės valdymo reikalas.

Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad iš Vyriausybės įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo nekyla reikalavimo Vyriausybei dėl Vyriausybės įstaigos vadovo veiklos ataskaitos vertinimo ir jo atleidimo iš pareigų nepritarus jo veiklos ataskaitai būtinai priimti atskirus Vyriausybės nutarimus ir nėra draudžiama šiuos klausimus spręsti kartu viename Vyriausybės nutarime.

Vyriausybė, priimdama ginčijamą Vyriausybės nutarimą, atsižvelgė į preliminarią Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 15 d. pasitarime dalyvavusių Vyriausybės narių poziciją dėl neigiamo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitos vertinimo, kuri įrašyta šio Vyriausybės pasitarimo protokole. Konstitucinio Teismo vertinimu, ginčijamame Vyriausybės nutarime išreikšta Vyriausybės valia nepritarti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitai ir dėl šios priežasties atleisti jį iš pareigų pagal Vyriausybės įstatymo 291 straipsnio 9 dalies 7 punktą, pagal kurį Vyriausybės įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų, kai Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai. Kaip konstatuota Konstitucinio Teismo nutarime, ginčijamas Vyriausybės nutarimas Vyriausybės posėdyje priimtas visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Atsižvelgęs į šiuos argumentus, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad, priimdama ginčijamą Vyriausybės nutarimą, Vyriausybė įgyvendino Vyriausybės įstatyme nustatytus įgaliojimus ir laikėsi reikalavimų, nustatytų Vyriausybės įstatymo 37 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią valstybės valdymo reikalus Vyriausybė sprendžia posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimdama nutarimus, 41 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią Vyriausybės nutarimai priimami Vyriausybės posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma, 291 straipsnio 9 dalies 7 punkte, pagal kurį Vyriausybės įstaigos vadovas atleidžiamas iš pareigų, kai Vyriausybė nepritaria jo veiklos ataskaitai. Todėl ginčijamas Vyriausybės nutarimas šioms Vyriausybės įstatymo nuostatoms neprieštarauja.

Taip pat nėra pagrindo teigti, kad Vyriausybė, priimdama ginčijamą nutarimą, nesilaikė iš konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalies, 94 straipsnio 2 punkto kylančio reikalavimo priimti teisės aktus neviršijant Konstitucijoje ir įstatymuose nustatytų įgaliojimų, Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto reikalavimo valstybės valdymo reikalus spręsti posėdžiuose visų Vyriausybės narių balsų dauguma priimant nutarimus.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta ir tai, kad Vyriausybės išreikšto nepritarimo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitai pagrįstumo vertinimas nebuvo tyrimo dalykas šioje konstitucinės justicijos byloje. Faktinių aplinkybių ir duomenų, kurie yra pagrindas neskirti asmenų į tam tikras pareigas, atleisti juos iš tam tikrų pareigų, tyrimas, duomenų pagrįstumo, pakankamumo vertinimas pirmiausia priklauso atitinkamas bylas nagrinėjančių teismų kompetencijai. Konstatuota, kad ištirti, ar pagrįstai Vyriausybė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus J. Miliaus veiklos ataskaitą įvertino neigiamai, pirmiausia yra administracinę bylą nagrinėjančio teismo kompetencijos dalykas.

Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog jis, nustatęs, kad Konstitucijai prieštarauja pareiškėjo neginčijamos nuostatos, įtvirtintos tame pačiame teisės akte, kurio kitų nuostatų atitiktį Konstitucijai pareiškėjas ginčija, privalo tai konstatuoti; šiame nutarime pažymėta, kad tai taikytina ir pareiškėjo neginčijamoms nuostatoms, įtvirtintoms tame pačiame įstatyme, kurio kitų nuostatų atžvilgiu yra ginčijama poįstatyminio teisės akto atitiktis.

Pagal Konstituciją Vyriausybė, spręsdama valstybės valdymo reikalus, gali priimti nutarimus (Konstitucijos 95 straipsnio 1 dalis), taip pat sprendimus ir rezoliucijas (Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 4 straipsnis). Atsižvelgiant į Vyriausybės, kaip kolegialios vykdomosios valdžios institucijos, konstitucinę prigimtį, taip pat į iš Konstitucijoje įtvirtinto demokratinio sprendimų priėmimo principo kylantį reikalavimą kolegialioms valstybės institucijoms priimti sprendimus balsų dauguma, pagal Konstituciją, inter alia jos 95 straipsnio 1 dalį, visi Vyriausybės aktai, kuriuos Vyriausybė priima spręsdama valstybės valdymo reikalus (taip pat ir pagal Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 4 straipsnį tvirtindama Lietuvos Respublikos poziciją dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus), turi būti priimami visų Vyriausybės narių balsų dauguma.

Taigi, Konstitucinio Teismo vertinimu, Vyriausybės įstatymo 411 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad Vyriausybės sprendimai ir rezoliucijos priimami Vyriausybės pasitarime dalyvaujančių Vyriausybės narių balsų dauguma, prieštarauja Konstitucijos 95 straipsnio 1 daliai, pagal kurią valstybės valdymo reikalai turi būti sprendžiami visų Vyriausybės narių balsų dauguma.