Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

2017 m. lapkričio 24 d. Nr. 2B-70

Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymas Nr. 1B-22/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (1998 m. balandžio 28 d. redakcija) 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui (2010 m. birželio 3 d. redakcija), 22 straipsnio 2 punktui (2010 m. birželio 3 d. redakcija), Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo (2016 m. rugsėjo 20 d. redakcija) 11 straipsnio 1 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo 35 punktas,

ir byla p r a d e d a m a r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 18/2017.

1. Pareiškėja taip pat prašo ištirti, ar Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimas) patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 35 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinio tikrumo principui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3, 4 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija).

2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai, kuriuo kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

Kaip ne kartą yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, pareiškėjo pozicija dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį turi būti nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, prašyme turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl teisės akto (jo dalies) atitikties Konstitucijai.

Prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį taip pat turi būti aiškiai nurodyti teisiniai motyvai, pagrindžiantys pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto, kurio atitiktimi konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms pareiškėjas abejoja; priešingu atveju prašymas ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį laikytinas neatitinkančiu Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio reikalavimų (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2010 m. kovo 19 d., 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai).

Pažymėtina ir tai, kad, prašyme ištirti teisės akto (jo dalies) atitiktį Konstitucijai pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį nenurodžius inter alia teisinių motyvų, pagrindžiančių pareiškėjo abejonę dėl kiekvieno konkrečiai nurodyto ginčijamo teisės akto (jo dalies) straipsnio (jo dalies) ar punkto, kurio atitiktimi konkrečiai nurodytoms Konstitucijos nuostatoms pagal normų turinį ir (arba) reguliavimo apimtį pareiškėjas abejoja, ir tokį prašymą priėmus nagrinėti Konstituciniame Teisme bei pagal jį pradėjus bylą, būtų suvaržytos ir suinteresuoto asmens – valstybės institucijos, išleidusios ginčijamą teisės aktą, teisės, nes suinteresuotam asmeniui taptų sunkiau teikti paaiškinimus dėl pareiškėjo argumentų ir rengtis teisminiam nagrinėjimui (inter alia 2004 m. balandžio 16 d., 2010 m. kovo 19 d., 2012 m. gruodžio 12 d., 2013 m. sausio 8 d., 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimai).

3. Atlikus pareiškėjos Seimo narių grupės prašymo išankstinį tyrimą nustatyta, kad pareiškėja nepateikė aiškiai suformuluotų teisinių argumentų, kodėl Aprašo 35 punktas prieštarauja konstituciniam teisinio tikrumo principui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3, 4 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija).

3.1. Pareiškėjos ginčijamame Aprašo 35 punkte įtvirtinta galimybė laikinai pavesti asmeniui eiti teatro ar koncertinės įstaigos vadovo pareigas arba priimti asmenį į tas pareigas pagal terminuotą darbo sutartį. Pareiškėjos teigimu, Aprašo 35 punktas prieštarauja Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija), pagal kurias asmenys, pretenduojantys eiti nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovų pareigas, turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kultūros ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nes, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai laikinai pavedus kitam asmeniui eiti įstaigos vadovo pareigas arba į jas priėmus kitą asmenį pagal terminuotą darbo sutartį (t. y. ne konkurso būdu), nėra vertinama, ar šie asmenys atitinka minėtus nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kvalifikacinius reikalavimus.

Pažymėtina, jog pareiškėja nepaaiškina, kokiais argumentais remdamasi ji teigia, kad nėra vertinama, ar asmenys, kuriems laikinai pavedama eiti įstaigos vadovo pareigas arba kurie priimami į jas pagal terminuotą darbo sutartį, atitinka minėtus nepriekaištingos reputacijos kriterijus ir kvalifikacinius reikalavimus. Pažymėtina ir tai, kad Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3 dalyse (2017 m. gegužės 11 d. redakcija) nėra eksplicitinių nuostatų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog nurodyti nepriekaištingos reputacijos kriterijai ir kultūros ministro nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai nebūtų taikomi minėtiems asmenims.

3.2. Pareiškėja taip pat abejoja Aprašo 35 punkto atitiktimi konstituciniam teisinio tikrumo principui bei Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 4 daliai (2017 m. gegužės 11 d. redakcija), kurioje nustatyta, kad su konkursą laimėjusiu nacionalinio, valstybinio ar savivaldybės teatro ar koncertinės įstaigos vadovu sudaroma darbo sutartis penkeriems metams, tačiau teisinių argumentų dėl šių abejonių nepateikia.

4. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas ištirti Aprašo 35 punkto atitiktį konstituciniam teisinio tikrumo principui, Profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3, 4 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija) neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytų reikalavimų.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n a m a pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-22/2017 dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo 35 punktas neprieštarauja konstituciniam teisinio tikrumo principui, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 2, 3, 4 dalims (2017 m. gegužės 11 d. redakcija).

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas