Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. birželio 27 d. Nr. 2B-43

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Janinai Stripeikienei iki 2017 m. liepos 7 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-15/2017 „ištirti pagal normų turinį ir reguliavimo apimtį, o atskirai nurodant, ir pagal priėmimo tvarką, ar:

1. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ((priimtas 2000 m. spalio 12 d. Identifikacinis kodas: 1001010ISTAIII-2043; Nr. VIII-2043 Nauja įstatymo redakcija nuo 2008-07-01 Nr. X-1337, 2007-11-22, Žin., 2007, Nr. 128-5213 (2007-12-07); 2013 m. birželio 13 d.; Identifikacinis kodas: 1131010ISTA0XII-360; Nr, XII-360)) 10 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punkto nuostatos, suteikiančios Susisiekimo ministerijai arba jos įgaliotoms institucijoms teisę nustatyti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros ir techninės ekspertizės atlikimo tvarką ir reikalavimus įmonėms, atliekančioms motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomąją techninę apžiūras, ta apimtimi ir tiek, kiek teisė atlikti privalomas technines apžiūras gali būti suteikiama, pratęsiama be konkurso, pažeidžiant sąžiningos konkurencijos laisvę, diskriminuojant kitus šios rinkos dalyvius ar monopolizuojant rinką, nepažeidžia konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, 46 straipsnio.

2. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ((priimtas 2000 m. spalio 12 d. Identifikacinis kodas: 10010101STAIII-2043; Nr. VIII-2043 Nauja įstatymo redakcija nuo 2008-07-01 Nr. X-1337, 2007-11-22, Žin., 2007, Nr. 128-5213 (2007-12-07); 2013 m. birželio 13 d.; Identifikacinis kodas: 1131010ISTA0XII-36O; Nr. XII-360)) 271 straipsnio 6, 7, 8, 9, 10 dalių nuostatos, jog CTADB duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, o techninę apžiūrą atliekančios įmonės teikia informaciją per CTADB; jog Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras; jog duomenų bazių valdytojai jų bazėse esančius duomenis, įskaitant asmens duomenis, tvarko be duomenų subjektų sutikimo; jog Duomenų bazių valdytojai tarpusavyje keičiasi duomenų bazėse esančia informacija, įskaitant asmens duomenis, be duomenų subjektų sutikimo teisėtą interesą turintiems asmenims; jog Susijusiems registrams ir duomenų bazių valdytojams reikiamus duomenis turi nemokamai teikti visi šiame straipsnyje nurodyti registrų ir duomenų bazių valdytojai, ta apimtimi ir tiek, kiek tai susiję su viešosios paslaugos teikimo monopolizavimu, be konkurencijos ir konkurso perdavimu privačiam subjektui, pažeidžiant sąžiningos konkurencijos laisvę, diskriminuojant kitus šios rinkos dalyvius ar monopolizuojant rinką, nepažeidžia konstitucinio teisinės valstybės principo, Konstitucijos 46 straipsnio.

3. Išsamus ir aiškus sąvokos „teisėtas interesas“ neapibrėžimas nelemia tai, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (priimtas 1996-06-11 Identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1374; Nr. 1-1374; Nr. XI-1372, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 65-3046 (2011-05-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1372) 21 straipsnio 1 dalies nuostata, jog „Duomenų valdytojas turi teisę tvarkyti ir teikti teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų jam neįvykdžiusių duomenų subjektų (toliau – skolininkai) duomenis, taip pat ir asmens kodus, kad būtų galima įvertinti asmens mokumą ir valdyti įsiskolinimą“, ir 21 straipsnio 2 dalies nuostata, jog „Duomenų valdytojas gali tvarkyti jungtines skolininkų rinkmenas, turėdamas tikslą teikti tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą“, pagal normų turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, teisinės valstybės konstituciniam principui?

4. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (priimtas 1996-06-11 Identifikacinis kodas: 0961010ISTA00I-1374; Nr. 1-1374; Nr. XI-1372, 2011-05-12, Žin., 2011, Nr. 65-3046 (2011-05-28), i. k. 1111010ISTA0XI-1372) 21 straipsnio 7 dalies nuostata, jog „Duomenys apie faktą, kad duomenų subjektas laiku ir tinkamai neįvykdė savo finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, negali būti tvarkomi ilgiau negu 10 metų nuo skolos padengimo dienos“ nustatant termino skaičiavimą „nuo skolos padengimo dienos“, o ne nuo „įrašo atsiradimo dienos“ ar „ne ilgiau negu 10 metų“, ta apimtimi, jog nustatomas neterminuotas duomenų saugojimo laikotarpis nepadengus skolos, pagal normų turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1, 3 ir 4 dalims, teisinės valstybės konstituciniam principui?

5. Registrų centro įsteigimo nutarimo 1 p. nustatytas teisinis reguliavimas, pagal kurį Registrų centro, kaip juridinio asmens, teisinė forma buvo parinkta valstybės įmonė, neprieštarauja LR Konstitucijos 46 str.;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl žinybinio apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo (numeris: 55; 2017 m. sausio 18 d., tar, 2017-01-24, Nr. 1332) pagal priėmimo tvarką neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 5 straipsnio 3 daliai ir Konstitucijos 69 straipsnio 1 daliai, taip pat LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 p. ir 7 str. 3 d. 1 p., ir LR azartinių lošimų įstatymui;

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl valstybės įmonės registrų centras įsteigimo (valstybės žinios, 1997-07-16, Nr. 67-1689) pagal normų turinį neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui, Konstitucijos 46 str.“.

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas     Gediminas Mesonis

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Janina Stripeikienė

2017 m. birželio 27 d.