Dėl savivaldybės tarybos kolegijos įgaliojimų

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. kovo 31 d. nutarimas

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS ĮGALIOJIMŲ

Santrauka

Šią konstitucinės justicijos bylą inicijavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, prašęs ištirti Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies (2003 m. sausio 28 d. redakcija), kurioje inter alia buvo nustatyta, kad savivaldybės taryba savo įgaliojimų laikui iš savivaldybės tarybos narių gali sudaryti savivaldybės tarybos kolegiją ir pavesti kolegijai vykdyti tam tikrus savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtus įgaliojimus, atitiktį Konstitucijos 119 straipsnio 4 daliai. Pareiškėjo nuomone, savivaldybės tarybos kolegija nėra savivaldybių taryboms atskaitingas vykdomasis organas, todėl įstatymų leidėjas negalėjo nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį savivaldybės tarybos kolegijai galėjo būti pavesta vykdyti tam tikrus savivaldybės tarybos įgaliojimus.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Vietos savivaldos įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą savivaldybės tarybos kolegija, sudaryta iš savivaldybės tarybos narių, nėra nei savivaldybės vykdomoji institucija, nei kontrolės institucija ar kita valdingus įgaliojimus turinti savivaldybės institucija, o yra traktuotina kaip savivaldybės tarybos vidinis struktūrinis padalinys.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 119 straipsnio 1 ir 4 dalis, savivaldybių tarybos, įgyvendinančios Konstitucijos laiduojamą savivaldos teisę, gali sudaryti savo vidinius struktūrinius padalinius. Savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai negali būti laikomi tokiais, per kuriuos teritorinės bendruomenės įgyvendina savivaldos teisę, todėl įstatymų leidėjas, reguliuodamas vietos savivaldos santykius, negali nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai ar atskiri savivaldybių pareigūnai prilygtų savivaldybių taryboms ar pakeistų savivaldybių tarybas, perimdami tam tikrų savivaldybių tarybų, kaip atitinkamų teritorijų gyventojų atstovybių, kompetencijai priskirtų įgaliojimų vykdymą. Savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai turi padėti užtikrinti savivaldybių tarybų darbą teikdami rekomendacijas savivaldybių taryboms jų kompetencijai priskirtais klausimais ir pan., tačiau negali savivaldybių tarybų kompetencijai priskirtais klausimais priimti galutinių sprendimų. Savivaldybių tarybų vidiniai struktūriniai padaliniai negali būti traktuojami ir kaip savivaldybių taryboms atskaitingi vykdomieji organai ar kitos savivaldybių tarybų įsteigtos valdingus įgaliojimus turinčios savivaldybių institucijos.

Taigi, Konstitucinio Teismo vertinimu, iš savivaldybės tarybos narių sudaryta savivaldybės tarybos kolegija, vykdydama savivaldybės tarybos jai pavestus įgaliojimus priimti sprendimus tam tikrais savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtais klausimais, galėjo prilygti savivaldybės tarybai ar ją pakeisti, perimdama tam tikrų savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų vykdymą. Konstitucinis Teismas konstatavo, kad ginčijamu teisiniu reguliavimu buvo sudarytos teisinės prielaidos tam tikra apimtimi perleisti savivaldybės tarybos kolegijai savivaldos teisės įgyvendinimą.

Konstitucinis Teismas pripažino, kad Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis ta apimtimi, kuria buvo nustatyta, kad savivaldybės taryba gali pavesti savivaldybės tarybos kolegijai, sudarytai iš savivaldybės tarybos narių, vykdyti tam tikrus savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtus įgaliojimus, prieštaravo Konstitucijos 119 straipsnio 1, 4 dalims.