Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. vasario 15 d.  Nr. 2B-2

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Algirdui Taminskui iki 2017 m. kovo 2 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-2/2017 „ištirti, ar:

1) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.) 10 straipsnio 11 dalis pagal normos turinį, t. y. ta apimtimi, kuria numato, jog kiekvienu atveju turto vertintojui skiriant drausminę nuobaudą – turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymą arba galiojimo panaikinimą, laikoma, kad yra sustabdytas arba panaikintas visų sričių (nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertinimo), taip pat tiek turto arba verslo vertintojo eksperto (aukščiausios), tiek vertintojo (aukštesnės), tiek vertintojo asistento (žemesnės) kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas, nepriklausomai nuo to, kurioje iš vertinimo sričių pažeidimas padarytas, pažeidimo pobūdžio ir kitų reikšmingų pažeidimo aplinkybių, neprieštarauja Lietuvos Konstitucijos 48 straipsniui, konstituciniam proporcingumo ir teisinės valstybės principams, taip pat Lietuvos Konstitucijos 109 straipsnio pirmai daliai;

2) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.) pagal normų turinį ir reguliavimo apimtį, t. y. tiek, kiek jame nėra nustatytas senaties terminas, per kurį asmuo gali būti patrauktas drausminėn atsakomybėn, neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės bei iš jo kylantiems atsakingo valdymo ir teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą principams, taip pat teisinio tikrumo ir aiškumo principui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio pirmai daliai;

3) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.) 29 straipsnio 2 ir 3 dalys pagal normos turinį, t. y. ta apimtimi, kuria nustatyta, kad drausmės bylą iškelia ir išnagrinėja tas pats subjektas neužtikrinant objektyvaus ir nešališko turto arba verslo vertintojo drausmės bylos iškėlimo proceso, neprieštarauja Konstitucijos 29 straipsnio pirmoje dalyje įtvirtintam asmenų lygiateisiškumo principui, konstituciniam teisinės valstybės principui ir iš jo kylantiems atsakingo valdymo ir teisės į nepriklausomą ir nešališką teismą principams, Konstitucijos 31 straipsnio pirmai daliai;

4) Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. gegužės 1 d.) ta apimtimi, kuria nėra nereglamentuojama turto ir verslo vertintojų savivaldos teisė ir savivaldos teisės įgyvendinimo tvarka, neprieštarauja Konstitucijos 29 str. 1 dalies nuostatoms, asmenų lygiateisiškumo, konstituciniam teisinės valstybės, atsakingo valdymo teisiniams principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Algirdas Taminskas

2017 m. vasario 15 d.