Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. gruodžio 8 d.  Nr. 2B-57
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2016 m. gruodžio 22 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-22/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 43 straipsnio 1 dalies 5 punktas (2006 m. lapkričio 28 d. įstatymo Nr. X-924 redakcija) ta apimtimi, kuria jame nenustatyta, jog leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui šeimos susijungimo atveju ir tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena asmuo, esantis Lietuvos Respublikos piliečiu, su kuriuo užsieniečio sudaryta santuoka nėra pripažįstama Lietuvos Respublikoje dėl imperatyvaus draudimo tuoktis su tos pačios lyties asmenimis, tačiau su kuriuo jis yra sukūręs santykius, savo turiniu atitinkančius šeimos sampratą, neprieštarauja Konstitucijos 22 straipsnio 1 ir 4 dalims, 29 straipsniui, 38 straipsnio 1 ir 2 dalims bei konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas       Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2016 m. gruodžio 8 d.