LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010 m. vasario 9 d. nutarimas

Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo

Santrauka

Šią konstitucinės justicijos bylą inicijavo Lietuvos vyriausiasis ir Vilniaus apygardos administraciniai teismai, prašę ištirti, ar Vyriausybės 1993 m. gruodžio 6 d. nutarimas Nr. 912 „Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo“ pagal paskelbimo tvarką neprieštarauja Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Prašymai buvo grindžiami tuo, kad šiuo nutarimu patvirtinta Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema „Valstybės žiniose“ buvo paskelbta ne visa: šios schemos grafinė dalis (parko teritorijos su funkcinėmis zonomis planas) viešai paskelbta nebuvo.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad oficialus viešas viso teisės akto paskelbimas nėra savitikslis dalykas – tai reikalinga, kad teisės subjektai žinotų, koks yra atitinkamas teisės aktas, galėtų susipažinti su visu teisės aktu ir jį vykdyti. Tais atvejais, kai teisės aktai turi ne tik tekstinę, bet ir grafinę dalį (brėžinius ir pan.), ypač jeigu tie teisės aktai yra didelės apimties ir sudėtingos struktūros ir jeigu dėl jų grafinės dalies publikavimo (spausdinimo, tiražavimo) kyla didelių techninių problemų (taip pat jeigu jų publikavimo išlaidos yra nepamatuotai didelės), įstatymu gali būti nustatyta tokia oficialaus šių teisės aktų paskelbimo tvarka, kuri skiriasi nuo bendrosios (įprastos) teisės aktų, kuriuos sudaro tik rašytinis tekstas, oficialios skelbimo tvarkos; Konstitucija to savaime nedraudžia. Įstatymu gali būti nustatyta, kad tokių teisės aktų grafinė dalis yra oficialiai skelbiama atskirai nuo tekstinės dalies (kitame šaltinyje), taip pat kad grafinė dalis yra oficialiai skelbiama kitokiu būdu nei tekstinė dalis.

Kartu Konstitucinis Teismas pabrėžė, kad tokiais atvejais, kai teisės akto grafinė dalis paskelbiama atskirai nuo tekstinės dalies (kitame šaltinyje) ir (arba) kitokiu nei tekstinė dalis būdu, privalu laikytis iš Konstitucijos kylančių teisės aktų paskelbimo oficialumo, viešumo reikalavimų, taip pat būtina užtikrinti, kad dėl atskiro teisės aktų tekstinės ir grafinės dalių publikavimo neatsirastų prielaidų kvestionuoti jų turinio autentiškumą: visų pirma būtina, kad laikantis bendrosios (įprastos) oficialaus teisės aktų skelbimo tvarkos atitinkamame šaltinyje būtų paskelbta, jog tam tikru klausimu yra priimtas atitinkamas legislatyvinis sprendimas; antra, iš šiame šaltinyje paskelbtų teisės aktų turi būti aišku, kad tam tikra šio teisės akto sudedamoji dalis jame nėra paskelbta; trečia, turi būti aišku, kur galima susipažinti su tame šaltinyje nepaskelbta teisės akto sudedamąja dalimi; galiausiai, ketvirta, turi būti praktiškai užtikrintas atitinkamos teisės akto dalies (taigi ir viso teisės akto kaip visumos) prieinamumas teisės subjektams, be to, tiems teisės subjektams neturi kilti pagrįstų abejonių dėl minėtame šaltinyje nepaskelbtos teisės akto sudedamosios dalies turinio autentiškumo; jeigu yra laikomasi šių sąlygų ir jeigu tam tikros teisės akto sudedamosios dalies nepaskelbimas minėtame šaltinyje gali būti konstituciškai pagrindžiamas, savaime nėra pagrindo teigti, kad tam tikras teisės aktas yra „nepaskelbtas“ arba kad jis yra „paskelbtas“ neviešai, neoficialiai, t. y. nesilaikant Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nepaisant konstitucinio teisinės valstybės principo. Toks galimybių susipažinti su tame pačiame šaltinyje nepaskelbtos teisės akto sudedamosios dalies, taigi ir viso teisės akto kaip visumos, turiniu užtikrinimas, jeigu tam yra pakankamai svarių priežasčių, savaime neduoda pagrindo kvestionuoti atitinkamo teisės akto atitikties Konstitucijai.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad analogiškoje konstitucinės justicijos byloje dėl Vyriausybės nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema, atitikties Konstitucijai pagal paskelbimo tvarką (Konstitucinio Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarimas) nustatytos aplinkybės yra res iudicata šioje konstitucinės justicijos byloje. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad 1993 m. patvirtintos Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos visa apimtimi (visų jos sudedamųjų dalių) tokiu formatu, kokiu ji buvo patvirtinta Vyriausybės, ir tokiu tiražu bei formatu, kokiu tuo metu buvo spausdinamos „Valstybės žinios“, neprarandant jos informacinės vertės (aiškumo, kokybės ir t. t.), paskelbti būtent „Valstybės žiniose“ iš esmės nebuvo techninių galimybių.

Konstitucinis Teismas nustatė, kad nors Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schema „Valstybės žiniose“ buvo paskelbta ne visa („Valstybės žiniose“ buvo paskelbta tik jos tekstinė dalis), buvo pripažįstama, kad visa ši schema galioja, jos originalas (kopijos) buvo laikomas atitinkamose institucijose, ji buvo prieinama susipažinti, prireikus buvo daroma šios schemos kopijos ir išrašai, ji naudojama rengiant planavimo dokumentus, dėl jos prieinamumo teisės subjektams ar turinio autentiškumo teisinių ginčų nekildavo.

Remdamasis šiais argumentais Konstitucinis Teismas pripažino, kad ginčijamas Vyriausybės nutarimas pagal paskelbimo tvarką Konstitucijai neprieštarauja.