Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl avansu sumokėtų socialinio draudimo įmokų negrąžinimo ir netikslinimo

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2016 m. spalio 27 d. nutarimas Nr. KT28-N14/2016

DĖL AVANSU SUMOKĖTŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ
NEGRĄŽINIMO IR NETIKSLINIMO

Santrauka

Šiuo nutarimu, priimtu Vilniaus apygardos administracinio teismo inicijuotoje byloje, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies, Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 34 punkto nuostata „avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos“ pripažinta neprieštaraujančia (neprieštaravusia) Konstitucijai.

Pareiškėjo abejonės dėl šios nuostatos atitikties Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad įstatymui visi asmenys lygūs, ir konstituciniam teisinės valstybės principui iš esmės buvo grindžiamos tuo, kad pagal ją individualia veikla užsiimantiems asmenims, socialinio draudimo įmokas sumokėjusiems avansu, šių įmokų permokos negrąžinamos, kitaip nei asmenims, pasirinkusiems šias įmokas mokėti už praėjusius metus.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją diferencijuotas teisinis reguliavimas, taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas diskriminaciniu; vertinant, ar pagrįstai yra nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į konkrečias teisines aplinkybes. Konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės valstybės principo, kurio neatskiriamas elementas yra ir konstitucinis teisingumo principas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9  straipsnio 5 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą visi individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus turinčiuosius verslo liudijimus) turi teisę savo nuožiūra pasirinkti socialinio draudimo įmokų mokėjimo būdą: mokėti jas avansu arba už praėjusius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją, t. y. šiuo teisiniu reguliavimu visiems nurodytiems asmenims suteikiama vienoda galimybė rinktis socialinio draudimo įmokų mokėjimo būdą. Individualia veikla užsiimančių asmenų (išskyrus turinčiuosius verslo liudijimus) pasirinkimas mokėti socialinio draudimo įmokas avansu lemia atitinkamus padarinius, būtent tai, kad jų avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos netikslinamos ir šių įmokų permokos negrąžinamos, tačiau sumokėję daugiau, negu būtų turėję mokėti pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruotas pajamas, jie, palyginti su tais, kurie socialinio draudimo įmokas moka už praėjusius metus, įgyja teisę į didesnes socialinio draudimo išmokas bei jų išmokėjimą anksčiau (jau einamaisiais metais), jeigu įvyksta draudžiamasis įvykis.

Atsižvelgęs į šias teisines aplinkybes, šių socialinės apsaugos santykių ypatumus, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad toks diferencijuotas individualia veikla užsiimančių asmenų (išskyrus turinčiuosius verslo liudijimus) socialinio draudimo įmokų permokų grąžinimo teisinis reguliavimas, kai šios permokos nėra grąžinamos tik individualia veikla užsiimantiems asmenims (išskyrus turinčiuosius verslo liudijimus), pasirinkusiems socialinio draudimo įmokas mokėti avansu, nelaikytinas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu, juo nėra nukrypstama nuo iš konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų kylančių reikalavimų.

Analogiškai įvertinta ir tapataus turinio nuostata, įtvirtinta minėtų Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių 34 punkte.

Kartu Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad nuostata „avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos“, atsižvelgiant į jos paskirtį, negali būti aiškinama pažodžiui kaip apimanti ir tuos atvejus, kai didesnė socialinio draudimo įmokų suma sumokama suklydus, kaip antai padarius skaičiavimo klaidą, neatėmus leidžiamų atskaitymų; tokiais atvejais šios įmokos gali būti tikslinamos, o jų permokos – grąžinamos. Ši nuostata negali būti aiškinama kaip užkertanti kelią tokiose situacijose grąžinti avansu sumokėtų socialinio draudimo įmokų permoką, kitaip būtų nukrypta nuo konstitucinio teisingumo principo, kuris yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinių santykių reguliavimo priemonės, tikslų.