Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. birželio 15 d.  Nr. 2B-37
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2016 m. birželio 30 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-14/2016 „ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 dalis (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-641 redakcija) ir 5 straipsnio 3 punktas (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr, IX-2307 redakcija), tiek, kiek juose įtvirtinta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, taip pat šio įstatymo 44 straipsnio 2 dalis (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-641 redakcija), kiek joje nustatyta, kad viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainas skelbia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 67 straipsnio 15 punktą, 127 straipsnio 3 dalį bei teisinės valstybės principą;

2) ar Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (2004 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-2307 redakcija, su paskutiniais pakeitimais atliktais 2009 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-641), atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, 67 straipsnio 15 punktą, 127 straipsnio 3 dalį bei teisinės valstybės principą, tiek, kiek šiame įstatyme:

a) nebuvo nustatytas viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje sąrašas (mokėjimo už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas objektas) ir (ar) aiškūs bei išsamūs kriterijai, kuriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustatytų, kokios paslaugos gali būti pripažįstamos atitinkančiomis viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje;

b) nebuvo nustatyti mokėjimo už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje dydis (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina) ir (ar) taisyklės bei kriterijai, pagal kuriuos būtų nustatomas atitinkamo laikotarpio mokėjimų už viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje dydis (viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kaina)“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas            Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2016 m. birželio 15 d.