LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo grąžinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

SPRENDIMAS

DĖL PAREIŠKĖJO – VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LAPKRIČIO 10 D. NUTARIMAS NR. 1312 „DĖL PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠO IR JŲ NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ (2008 M. BIRŽELIO 5 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMUI

2011 m. lapkričio 10 d.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Egidijaus Bieliūno, Tomos Birmontienės, Prano Kuconio, Gedimino Mesonio, Ramutės Ruškytės, Egidijaus Šileikio, Algirdo Taminsko, Romualdo Kęstučio Urbaičio, Dainiaus Žalimo,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

Konstitucinio Teismo tvarkomajame posėdyje apsvarstė pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą (Nr. 1B-50/2011) ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1312 „Dėl profesinio mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (2008 m. birželio 5 d. redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymui.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 „Dėl profesinio mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (Valstybės žinios, 1998, Nr. 100-2778) patvirtinto Profesinių mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių eilutėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 565 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 70-2656) padarytas įrašas „Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendras žemės sklypų dydis 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha“ neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai ir 12 straipsniui“.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

1. Pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 „Dėl profesinio mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (Valstybės žinios, 1998, Nr. 100-2778) patvirtinto Profesinių mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių eilutėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 565 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 70-2656) padarytas įrašas „Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendras žemės sklypų dydis 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha“ neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai ir 12 straipsniui“.

1.1. Vyriausybė 1998 m. lapkričio 10 d. priėmė nutarimą Nr. 1312 „Dėl žemės ūkio mokyklų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (toliau – ir Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1312), kuris įsigaliojo 1998 m. lapkričio 11 d. Šis Vyriausybės nutarimas buvo ne kartą keistas ir (arba) papildytas.

1.2. Vyriausybė 2008 m. birželio 5 d. priėmė nutarimą Nr. 565 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 „Dėl žemės ūkio mokyklų, profesinio rengimo centrų bei kitų mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ pakeitimo“, kuris įsigaliojo 2008 m. birželio 20 d. Šiuo nutarimu Vyriausybė pakeitė Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1312 ir išdėstė jį nauja redakcija.

1.3. Taigi pareiškėjas – Vilniaus apygardos administracinis teismas prašo ištirti, ar Konstitucijai ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau – ir Įstatymas) nuostatoms tam tikra apimtimi neprieštarauja Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija).

2. Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarime Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) nustatyta:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558; 1999, Nr. 48-1522; 2001, Nr. 71-2518, Nr. 108-3904; 2002, Nr. 5-161, Nr. 40-1464, Nr. 41-1526, Nr. 112-4965; 2003, Nr. 101-4542; 2006, Nr. 125-4750) 12 straipsniu ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 24-635; 1997, Nr. 69-1735; 2000, Nr. 56-1649; 2001, Nr. 71-2524; 2006, Nr. 116-4401) 13 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti profesinio mokymo įstaigų sąrašą ir jų naudojamų žemės sklypų dydžius (pridedama).“

Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) priede „Profesinio mokymo įstaigų sąrašas ir jų naudojamų žemės sklypų dydžiai“ inter alia nustatyta:

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendras žemės sklypų dydis – 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha“.

2.1. Pažymėtina, kad nors pareiškėjas Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) ginčija tiek, kiek juo nustatytas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos naudojamų žemės sklypų dydis (bendras žemės sklypų dydis – 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha), jis nepateikia jokių teisinių argumentų, kuriais pagrįstų, kad šis Vyriausybės nutarimas Konstitucijai ir Įstatymui prieštarauja tiek, kiek juo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai yra priskirtas visas naudojamų žemės sklypų dydis (bendras žemės sklypų dydis – 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha).

2.2. Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjo nagrinėjamoje administracinėje byloje yra prašoma atkurti nuosavybės teises natūra į 0,5343 ha žemės sklypą. Tik dalis šio žemės sklypo patenka į Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai priskirtą 134,15 ha bendrą naudojamų žemės sklypų dydį.

Pažymėtina, kad pareiškėjas savo prašyme nenurodo, dėl kokios būtent Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai priskirtų naudojamų žemės sklypų dalies minėtas Vyriausybės nutarimas, pareiškėjo nuomone, prieštarauja Konstitucijai ir Įstatymui. Taigi iš pareiškėjo prašymo nėra aišku, kokio dydžio Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) Ukmergės technologijų ir verslo mokyklai suteiktų naudojamų žemės sklypų dalis, pareiškėjo nuomone, šiai mokyklai yra priskirta pažeidžiant Konstituciją ir Įstatymą.

3. Iš pareiškėjo prašymo ir bylos medžiagos matyti, kad išdėstyta abejonė dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tiek, kiek juo nustatytas Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos naudojamų žemės sklypų dydis, atitikties Konstitucijai ir Įstatymui yra grindžiama tam tikromis faktinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su žemės sklype, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises natūra, esančiais statiniais ir daržu, kurį Ukmergės technologijų ir verslo mokykla įvardija kaip kolekcinį-bandomąjį augyną su šiltnamiu, bei jų reikšme mokymo procesui. Taigi minėtą abejonę pagrindžiančios teisinės argumentacijos dalis turėtų būti ir remiantis byloje surinktais įrodymais pareiškėjo nustatytos atitinkamos faktinės aplinkybės. Nenustačius šių faktinių aplinkybių būtų neįmanoma ištirti Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi atitikties Konstitucijai ir Įstatymui.

3.1. Pažymėtina, jog iš prašymo turinio ir bylos medžiagos matyti, kad šiame žemės sklype esantys statiniai Nekilnojamojo turto kadastre ir registre yra įregistruoti kaip daiktai, tačiau jų savininkas nėra nurodytas; Ukmergės technologijų ir verslo mokykla šiuos statinius laiko savo nuosavybe, o asmuo, kuris prašo atkurti nuosavybės teises natūra į žemės sklypą, šiuos statinius laiko gyvenamojo namo, į kurį jau atkurtos nuosavybės teisės natūra ir kuris yra šiame žemės sklype, priklausiniais.

Taigi pareiškėjas neištyrė faktinių aplinkybių ir nenustatė, kas yra statinių, esančių žemės sklype, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises natūra, savininkas. Pareiškėjas taip pat nenustatė, kokio dydžio šiems statiniams eksploatuoti reikalingas žemės sklypas patenka į žemės sklypą, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises natūra.

3.2. Nors pareiškėjas teigia, kad žemės sklype, į kurį prašoma atkurti nuosavybės teises natūra, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla turi daržą, iš bylos medžiagos matyti, jog Ukmergės technologijų ir verslo mokykla šį daržą įvardija kaip kolekcinį-bandomąjį augyną su šiltnamiu.

Pažymėtina, kad pareiškėjas neišsiaiškino faktinių aplinkybių ir nenustatė, kas konkrečiai yra Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos naudojamame žemės sklype, į kurį prašoma atkurti nuosavybės teises natūra, – daržas ar kolekcinis-bandomasis augynas su šiltnamiu, kaip šis sklypas yra susijęs su mokymo procesu. Be to, iš prašymo turinio ir bylos medžiagos taip pat nėra aišku, kokią žemės sklypo, į kurį pretenduojama atkurti nuosavybės teises natūra, dalį užima Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos turimas daržas ar kolekcinis-bandomasis augynas su šiltnamiu.

3.3. Taigi pareiškėjas nutartyje, kuria kreipėsi į Konstitucinį Teismą, nenustatė, neištyrė ir neįvertino tų faktinių aplinkybių, kuriomis yra grindžiamas prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi atitikties Konstitucijai ir Įstatymui.

4. Pažymėtina, kad nors Konstitucinis Teismas, pagal Konstituciją ir Konstitucinio Teismo įstatymą nagrinėdamas konstitucinės justicijos bylą, turi įgaliojimus prireikus tirti bylos sprendimui reikšmės turinčias faktines aplinkybes (Konstitucinio Teismo 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimas, 2006 m. gruodžio 15 d., 2007 m. sausio 17 d. sprendimai), tuo atveju, kai pareiškėjas yra teismas (kuris nagrinėdamas bylas ir siekdamas nustatyti tiesą pagal Konstituciją ir įstatymus turi būti aktyvus ir turi plačius įgaliojimus bei procesines priemones nustatyti faktines aplinkybes, kuriomis grindžiama abejonė dėl ginčijamo teisės akto atitikties Konstitucijai ir (arba) įstatymams), Konstitucinis Teismas jas turėtų tirti tik tiek, kiek reikalinga pareiškėjo nustatytoms faktinėms aplinkybėms patikrinti ar patikslinti.

5. Pareiškėjas ginčija Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi atitiktį visam Konstitucijos 23 straipsniui, tačiau prašymas yra grindžiamas tik Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies nuostata. Pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų, kuriais pagrįstų savo abejonę dėl šio nutarimo prieštaravimo Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims.

6. Minėta, kad pareiškėjas prašo ištirti Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi atitiktį Įstatymo 5 straipsnio 2 daliai, 12 straipsniui. Nors pareiškėjas savo prašyme nenurodo konkrečios Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies ir 12 straipsnio redakcijos, iš prašyme pateiktų argumentų matyti, kad jis abejoja ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktimi Įstatymo 5 straipsnio 2 daliai (2006 m. lapkričio 16 d. redakcija), 12 straipsniui (2006 m. lapkričio 16 d. redakcija).

Pažymėtina, kad Įstatymo 5 straipsnio 2 dalis (2006 m. lapkričio 16 d. redakcija) yra sudaryta iš trijų punktų, 12 straipsnis (2006 m. lapkričio 16 d. redakcija) – iš dviejų dalių, kurios atitinkamai sudarytos iš keturiolikos ir dviejų punktų, tačiau pareiškėjas nepateikia teisinių argumentų, kaip Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimas Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi prieštarauja kiekvienai iš šių Įstatymo nuostatų.

7. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punktą teismo nutartyje, kuria kreipiamasi į Konstitucinį Teismą, turi būti nurodyti teismo nuomonės dėl teisės akto prieštaravimo Konstitucijai teisiniai argumentai.

Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad iš Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkto kyla reikalavimas, kad teismai, argumentuodami savo prašyme pateiktą nuomonę dėl įstatymo ar kito teisės akto (jo dalies) prieštaravimo Konstitucijai, negali apsiriboti vien bendro pobūdžio samprotavimais ar teiginiais, taip pat tuo, kad įstatymas ar kitas teisės aktas (jo dalis), jų manymu, prieštarauja Konstitucijai, bet privalo aiškiai nurodyti, kurie ginčijami teisės aktų straipsniai (jų dalys, punktai) ir kokia apimtimi, jų nuomone, prieštarauja Konstitucijai, o savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės akto (jo dalies) nuostatos atitikties Konstitucijai turi pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais (Konstitucinio Teismo 2005 m. gruodžio 12 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. sausio 17 d. nutarimai, 2006 m. sausio 17 d., 2007 m. liepos 5 d., 2007 m. rugsėjo 12 d., 2008 m. spalio 14 d. sprendimai).

8. Konstatuotina, kad pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo ištirti Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1312 (2008 m. birželio 5 d. redakcija) tam tikra apimtimi atitiktį Konstitucijai ir Įstatymui pozicijos argumentavimas, pačiam šiam teismui, kaip minėta, nenustačius, neištyrus ir neįvertinus tų faktinių aplinkybių, kuriomis yra grindžiamas prašymas kreiptis į Konstitucinį Teismą ir kurios turėtų būti prašymą pagrindžiančios argumentacijos dalis, taip pat nepateikus aiškių teisinių argumentų, kuriais pagrįstų savo abejonę dėl minėto Vyriausybės nutarimo atitikties Konstitucijai ir Įstatymui, neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies 5 punkte nustatytų reikalavimų.

9. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka inter alia Konstitucinio Teismo įstatymo 67 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo (ar jo dalies) grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

10. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymas ištirti, ar „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 „Dėl profesinio mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (Valstybės žinios, 1998, Nr. 100-2778) patvirtinto Profesinių mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių eilutėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 565 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 70-2656) padarytas įrašas „Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendras žemės sklypų dydis 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha“ neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai ir 12 straipsniui“, grąžintinas pareiškėjui.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 22 straipsnio 3, 4 dalimis, 28 straipsniu, 67 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nusprendžia:

Grąžinti pareiškėjui – Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą (Nr. 1B-50/2011) ištirti, ar „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1312 „Dėl profesinio mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių nustatymo“ (Valstybės žinios, 1998, Nr. 100-2778) patvirtinto Profesinių mokymo įstaigų sąrašo ir jų naudojamų žemės sklypų dydžių eilutėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 565 (Valstybės žinios, 2008, Nr. 70-2656) padarytas įrašas „Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, bendras žemės sklypų dydis 134,15 ha, iš jų žemės ūkio naudmenų – 86,76 ha, užstatytos teritorijos – 37,03 ha“ neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 straipsnio 2 daliai ir 12 straipsniui“.

Konstitucinio Teismo teisėjai: Egidijus Bieliūnas
                                                          Toma Birmontienė
                                                          Pranas Kuconis
                                                          Gediminas Mesonis
                                                          Ramutė Ruškytė
                                                          Egidijus Šileikis
                                                          Algirdas Taminskas
                                                          Romualdas Kęstutis Urbaitis
                                                          Dainius Žalimas